Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Dz.U. rok 2002, nr 240, poz. 2068
Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 240, poz. 2068 z dnia 2002-12-31
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych.
Organ wydający:Minister Finansów
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-31
Data wydania:2002-12-24
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2003-01-01
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu
Treść ujednolicona: Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 240, poz. 2068 z dnia 2002-12-31

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Pełna treść dokumentu: Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 240, poz. 2068 z dnia 2002-12-31
Na podstawie art. 46 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Rejestr zastawów skarbowych zawiera:
  1)  datę ustanowienia zastawu;
  2)  informację o podstawie ustanowienia zastawu;
  3)  dane dotyczące zobowiązanego, w tym jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  4)  dane identyfikujące przedmiot zastawu;
  5)  wysokość należności zabezpieczonej zastawem;
  6)  datę wygaśnięcia zastawu.
2. Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych zawiera dane, o których mowa w ust. 1, oraz informacje o urzędzie skarbowym, który dokonał wpisu zastawu skarbowego.

§ 2. 1. Zastaw skarbowy jest wpisywany do rejestru zastawów skarbowych w dniu jego ustanowienia.
2. Urząd skarbowy dokonuje wykreślenia wpisu w rejestrze zastawów skarbowych w dniu:
  1)  wygaśnięcia zastawu skarbowego;
  2)  wydania decyzji na podstawie art. 42a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

§ 3. Przekazanie informacji z rejestrów zastawów skarbowych do Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych następuje nie później niż następnego dnia po dokonaniu wpisu lub wykreśleniu wpisu z rejestru zastawów skarbowych.

§ 4. Rejestr zastawów skarbowych oraz Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych są prowadzone przy zastosowaniu techniki informatycznej.

§ 5. Wysokość opłaty za wydanie wypisu:
  1)  z rejestru zastawów skarbowych - wynosi 20 zł;
  2)  z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych - wynosi 50 zł.

§ 6. Wzór rejestru zastawów skarbowych oraz wzór Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych określają odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.3)
______
1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).
2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.
3)  Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 40, poz. 463), które w tym zakresie przestaje obowiązywać z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR

Rejestr zastawów skarbowych
 
Lp.Data ustanowienia zastawuDane dotyczące zobowiązanego, w tym jego NIPPrzedmiot zastawuDane identyfikujące przedmiot zastawuWysokość należności zabezpieczonej zastawemPodstawa ustanowienia zastawu *Data wygaśnięcia zastawu
        
        
        
 
*  Należy podać nr decyzji i datę jej wydania lub rodzaj deklaracji oraz rodzaj należności, z tytułu której zastaw został ustanowiony, tj,: Skarb Państwa (SP), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), jednostka samorządu terytorialnego (JST).

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR

Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych
 
Lp.Urząd skarbowy ustanawiający zastawData ustanowienia zastawuDane dotyczące zobowiązanego, w tym jego NIPPrzedmiot zastawuDane identyfikujące przedmiot zastawuWysokość należności zabezpieczonej zastawemPodstawa ustanowienia zastawu *Data wygaśnięcia zastawu
         
         
         
 
*  Należy podać nr decyzji i datę jej wydania lub rodzaj deklaracji oraz rodzaj należności, z tytułu której zastaw został ustanowiony, tj,: Skarb Państwa (SP), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), jednostka samorządu terytorialnego (JST).

Dziennik Ustaw nr 240 z 2002 roku - pozostałe dokumenty:
  • Adres publikacyjny: