Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 240 z dnia 2002-12-31 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 240 z dnia 2002-12-31
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 240 poz. 2052 Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 240 poz. 2053 Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 240 poz. 2054 Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o waloryzacji emerytur i rent w 2003 r. oraz o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 240 poz. 2055 Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 240 poz. 2056 Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społecznych-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 240 poz. 2057 Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o finansowaniu dróg publicznych.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 240 poz. 2058 Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 240 poz. 2059 Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 240 poz. 2060 Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie o ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 240 poz. 2061 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 240 poz. 2062 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 240 poz. 2063 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 240 poz. 2064 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych mogących być przedmiotem hipoteki przymusowej.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 240 poz. 2065 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 240 poz. 2066 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 240 poz. 2067 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 240 poz. 2068 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 240 poz. 2069 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 240 poz. 2070 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 240 poz. 2071 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie świadczeń z tytułu urlopów górniczych i zasiłków socjalnych.  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 240 poz. 2072 Rozporządzenie ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania.  / Minister Infrastruktury, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
Więcej
 • Adres publikacyjny: