Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Dz.U. rok 2002, nr 240, poz. 2067
Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 240, poz. 2067 z dnia 2002-12-31
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
Organ wydający:Minister Finansów
Status aktu prawnego:Uchylony
Data ogłoszenia:2002-12-31
Data wydania:2002-12-24
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2003-01-01
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Pełna treść dokumentu: Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 240, poz. 2067 z dnia 2002-12-31
Na podstawie art. 306j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa:
  1)  tryb wydawania zaświadczeń;
  2)  wzór ewidencji przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń oraz szczegółowy sposób jej prowadzenia;
  3)  wzór rejestru zaświadczeń oraz szczegółowy sposób jego prowadzenia;
  4)  właściwość miejscową i rzeczową organów podatkowych do wydawania zaświadczeń;
  5)  wzory zaświadczeń określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zwanej dalej "ustawą".

§ 2. Jeżeli żądanie wydania zaświadczenia nie zawiera numeru identyfikacji podatkowej (NIP), a wnioskodawca nie został zwolniony z obowiązku ewidencyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników, organ podatkowy po wyczerpaniu trybu postępowania określonego w art. 169 § 1 ustawy pozostawia żądanie bez rozpatrzenia.

§ 3. Jeżeli wnioskodawca przebywający za granicą występuje o wydanie zaświadczenia osobiście lub za pośrednictwem przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego albo przez pełnomocnika zamieszkałego w kraju, organ podatkowy przesyła zaświadczenie właściwemu polskiemu przedstawicielstwu dyplomatycznemu lub urzędowi konsularnemu, w celu doręczenia wnioskodawcy po pobraniu opłaty konsularnej.

§ 4. Organ podatkowy wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości po porozumieniu:
  1)  z organami podatkowymi, które były właściwe miejscowo, jeżeli zostały one wskazane we wniosku podatnika lub w piśmie wyrażającym zgodę, o której mowa w art. 306g § 1 i art. 306h § 1 ustawy;
  2)  z organami podatkowymi, od których otrzymał do realizacji tytuły wykonawcze.

§ 5. 1. Zaświadczenie na żądanie podmiotów wymienionych w art. 306g § 1 i art. 306h § 1 ustawy jest wydawane za zgodą podatnika wyrażoną na piśmie, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Podstawę do wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości, związanych z działalnością gospodarczą, stanowi zgoda podatnika wyrażona na piśmie, z jego podpisem i pieczęcią używaną dla celów tej działalności.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 306g i 306h ustawy, termin do wydania zaświadczenia oblicza się od dnia złożenia oświadczenia podatnika wyrażającego zgodę.

§ 6. 1. Zwrócenie się do innego organu podatkowego o podanie informacji niezbędnej do wydania zaświadczenia oraz przekazanie żądanej informacji powinno być dokonane w formie elektronicznej, telefonicznej lub faksem i bez zbędnej zwłoki, potwierdzone pisemnie.
2. Przekazanie lub otrzymanie informacji odnotowuje się w ewidencji przekazanych lub otrzymanych: informacji w sprawach zaświadczeń, ze wskazaniem organu podatkowego, któremu przekazano lub od którego otrzymano informację, imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika tego organu, któremu przekazano lub od którego otrzymano informację, a także treści przekazanej lub otrzymanej informacji.
3. Wzór ewidencji, o której mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. 1. W rejestrze zaświadczeń wpisuje się:
  1)  imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub adres siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy ubiegającego się o wydanie zaświadczenia;
  2)  datę wpływu wniosku albo zgody;
  3)  numer ewidencyjny zaświadczenia;
  4)  informację o treści wniosku;
  5)  informację o sposobie załatwienia wniosku;
  6)  informację o treści zaświadczenia;
  7)  informację o sposobie doręczenia zaświadczenia.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, są wpisywane do rejestru bez zbędnej zwłoki.
3. Wzór rejestru zaświadczeń określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. Zaświadczenia są wydawane przez organ podatkowy właściwy rzeczowo i miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych.

§ 9. 1. Wzory zaświadczeń o:
  1)  niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości - określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
  2)  wysokości zobowiązań spadkodawcy - określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
  3)  wysokości zaległości podatkowych zbywającego - określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
  4)  wysokości zaległości podatkowych podatnika - określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;
  5)  wysokości obrotu w podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym oraz dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych - określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;
  6)  wysokości obrotu w podatku od towarów i usług i w podatku akcyzowym oraz dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych - określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
2. Na żądanie wnioskodawcy zaświadczenie jest wydawane na przedstawionym przez niego formularzu.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.3)

_______
1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).
2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.
3)  Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 40, poz. 463), które w tym zakresie przestaje obowiązywać z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR

Ewidencja przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń
 
Lp.Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub adres siedziby oraz NIP osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczeniaNumer ewidencyjny zaświadczeniaTreść informacjiOrgan podatkowy, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika, któremu informację przekazano lub od którego otrzymano
   przekazanejotrzymanej 
      
      
      
 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR

Rejestr zaświadczeń
 
Lp.Numer ewidencyjny zaświadczeniaData wpływu żądania (zgody)Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub adres siedziby oraz NIP osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczeniaTreść wnioskuSposób załatwienia
     data wydaniatreść zaświadczeniapodpis pracownika prowadzącego rejestrSposób doręczenia*
         
         
         
 
*  Odbiór osobisty, odbiór przez pełnomocnika, przez pocztę.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WZÓR

ZAS-W

ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

wzór: 1, 2

ZAŁĄCZNIK Nr 4

WZÓR

ZAS-S

ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZAŃ SPADKODAWCY

wzór: 1, 2

ZAŁĄCZNIK Nr 5

WZÓR

ZAS-Z

ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH ZBYWAJĄCEGO

wzór: 1, 2

ZAŁĄCZNIK Nr 6

WZÓR

ZAS-P

ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH PODATNIKA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 7

WZÓR

ZAS-DF

ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OBROTU W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG I PODATKU AKCYZOWYM ORAZ DOCHODU PODATNIKA W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH PRZYJĘTEGO DO PODSTAWY OPODATKOWANIA

wzór: 1, 2

ZAŁĄCZNIK Nr 8

WZÓR

ZAS-DP

ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OBROTU W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG I W PODATKU AKCYZOWYM ORAZ DOCHODU PODATNIKA W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

wzór: 1, 2

Dziennik Ustaw nr 240 z 2002 roku - pozostałe dokumenty:
  • Adres publikacyjny: