Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Dz.U. rok 2002, nr 240, poz. 2062
Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 240, poz. 2062 z dnia 2002-12-31
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej.
Organ wydający:Minister Finansów
Status aktu prawnego:Uchylony
Data ogłoszenia:2002-12-31
Data wydania:2002-12-24
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2003-01-01
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Pełna treść dokumentu: Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 240, poz. 2062 z dnia 2002-12-31
Na podstawie art. 290a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa sposób zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk oraz magnetycznych, optycznych lub elektronicznych nośników informacji, zwanych dalej "dowodami".

§ 2. 1. Dowody powinny być zabezpieczone w sposób zapobiegający zniszczeniu, uszkodzeniu lub narażeniu na szkodliwe działanie środków chemicznych, mechanicznych, temperatury lub pola magnetycznego, a także w sposób uniemożliwiający swobodny do nich dostęp.
2. Każdy z dowodów powinien być opatrzony podpisem pracownika organu kontrolującego, który prowadził postępowanie, i zawierać oznaczenie sygnatury akt.

§ 3. 1. Dowody mogą być odtwarzane w celu:
  1)  zapoznania się z ich treścią;
  2)  sporządzenia ich kopii lub wydruku.
2. Odtworzenie i wykorzystanie dowodu może być dokonane tylko w obecności osoby upoważnionej do tej czynności. Do upoważnienia w zakresie odtworzenia i wykorzystania dowodu przepis art. 143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio.
3. Warunki odtwarzania i wykorzystywania dowodów, o których mowa w ust. 2, nie dotyczą prokuratora i sądu.

§ 4. 1. Każde odtworzenie i wykorzystanie dowodu wymaga dokonania wpisu do karty ewidencyjnej dowodu.
2. Kartę ewidencyjną dowodu umieszcza się w aktach sprawy.
3. Wzór karty ewidencyjnej dowodu określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5. Do zabezpieczania, ewidencjonowania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów zawierających informacje stanowiące tajemnicę służbową lub państwową stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
______
1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).
2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Sygnatura akt ...........................
Określenie rodzaju sprawy .................
Dane identyfikacyjne kontrolowanego ........................

                          Nr karty ewidencyjnej............

KARTA EWIDENCYJNA DOWODU
            ..................................
                     (nazwa dowodu)
 
Lp.Data odtworzenia dowoduImię i nazwisko pracownika organu kontrolującegoCel odtworzenia dowoduDane techniczne dowodu (rodzaj i sposób sporządzenia)Podpis pracownika organu kontrolującegoAdnotacja o odtworzeniu dowodu przez prokuratora lub sądUwagi
        
        
        

Dziennik Ustaw nr 240 z 2002 roku - pozostałe dokumenty:
  • Adres publikacyjny: