Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Dz.U. rok 2002, nr 240, poz. 2063
Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 240, poz. 2063 z dnia 2002-12-31
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.
Organ wydający:Minister Finansów
Status aktu prawnego:Uchylony
Data ogłoszenia:2002-12-31
Data wydania:2002-12-24
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2003-01-01
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Pełna treść dokumentu: Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 240, poz. 2063 z dnia 2002-12-31
Na podstawie art. 58, art. 63 § 2 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 87 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Rozporządzenie określa:
  1)  szczegółowe zasady naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej;
  2)  szczegółowe sposoby zaokrąglania podstaw opodatkowania, kwot podatków, odsetek za zwłokę, oprocentowania nadpłat, opłaty prolongacyjnej, oraz wynagrodzeń przysługujących płatnikom lub inkasentom oraz przypadki, w których zaokrąglania nie stosuje się;
  3)  zakres informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

§ 2. 1. Odsetki za zwłokę są naliczane do dnia, włącznie z tym dniem:
  1)  zapłaty podatku;
  2)  wpłacenia podatku osobie uprawnionej do pobierania podatków;
  3)  potrącenia;
  4)  przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w związku z wykonaniem umowy, o której mowa w art. 66 § 2 ustawy;
  5)  wpłacenia przez podatnika równowartości nienależnie otrzymanej kwoty nadpłaty lub kwoty zwrotu podatku oraz otrzymanego oprocentowania;
  6)  zaliczenia nadpłaty wraz z jej oprocentowaniem lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowej;
  7)  ich wpłacenia - w przypadku odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie płatności zaliczek na podatek dochodowy.
2. Przepisy ust. 1 pkt 1, 5 i 6 stosuje się również do należności płatników lub inkasentów.
3. Przepis ust. 1 odnosi się do tej części zobowiązania podatnika, płatnika lub inkasenta, która, wraz z przypadającymi od niej odsetkami za zwłokę, została pokryta w wyniku dokonania czynności wymienionych w tym przepisie.

§ 4. 1. Odsetki za zwłokę od zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym są naliczane do dnia upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, włącznie z tym dniem.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym należności płatników lub inkasentów.

§ 5. Jeżeli obowiązek zapłaty podatku jest związany z obowiązkiem złożenia deklaracji w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy, a termin do złożenia deklaracji został odroczony przez organ podatkowy lub przedłużony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, odsetki za zwłokę są naliczane począwszy od dnia następnego po upływie terminu, do którego odroczono lub przedłużono termin do złożenia deklaracji.

§ 6. 1. W razie złożenia podania o umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, odsetki za zwłokę są naliczane do dnia wniesienia podania, włącznie z tym dniem.
2. W przypadku wydania decyzji umarzającej odsetki za zwłokę dalsze odsetki za zwłokę od nieuregulowanej zaległości podatkowej są naliczane począwszy od dnia następującego po dniu wniesienia podania.

§ 7. Jeżeli decyzja odmawiająca umorzenia zaległości podatkowej została doręczona podatnikowi:
  1)  przed upływem dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania, odsetki za zwłokę są naliczane począwszy od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku;
  2)  po upływie dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania, dalsze odsetki za zwłokę są naliczane z wyłączeniem okresu od dnia następującego po dniu wniesienia podania do dnia doręczenia tej decyzji, włącznie z tym dniem.

§ 8. Od zaległości podatkowych, których zapłata została odroczona lub rozłożona na raty, odsetki za zwłokę są naliczane do dnia wniesienia podania o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej, włącznie z tym dniem, z zastrzeżeniem § 9.

§ 9. Jeżeli decyzja odmawiająca odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty podatku albo odmawiająca odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej została doręczona podatnikowi:
  1)  przed upływem dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania, odsetki za zwłokę są naliczane począwszy od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku;
  2)  po upływie dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania, dalsze odsetki za zwłokę są naliczane z wyłączeniem okresu od dnia następującego po dniu wniesienia podania do dnia doręczenia tej decyzji, włącznie z tym dniem.

§ 10. Opłata prolongacyjna jest naliczana w przypadku:
  1)  wydania decyzji o odroczeniu terminu płatności lub o rozłożeniu na raty zapłaty podatku - od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku;
  2)  wydania decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej - od dnia następującego po dniu, w którym złożono podanie w tej sprawie.

§ 11. 1. W przypadku wydania decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej opłata prolongacyjna jest naliczana odrębnie od każdej raty przypadającej do zapłaty.
2. Opłata prolongacyjna jest naliczana za okres do dnia upływu odroczonego terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej albo terminu zapłaty poszczególnych rat podatku lub zaległości podatkowej.
3. Zapłata odroczonego podatku lub zaległości podatkowej albo rozłożonego na raty podatku lub zaległości podatkowej, przed upływem terminu płatności, nie stanowi podstawy do obniżenia wysokości opłaty prolongacyjnej.
4. Zapłata opłaty prolongacyjnej przed upływem terminu płatności nie stanowi podstawy do obniżenia jej wysokości.

§ 12. Przepisy § 8-11 stosuje się odpowiednio do odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty należności płatników lub inkasentów.

§ 13. 1. Zaokrąglanie podstaw opodatkowania, z zastrzeżeniem § 14, następuje w ten sposób, że kwoty wynoszące:
  1)  mniej niż 50 groszy pomija się;
  2)  50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
2. Zaokrąglanie kwot podatków, z zastrzeżeniem § 14, odsetek za zwłokę, oprocentowania nadpłat, wynagrodzeń przysługujących płatnikom lub inkasentom oraz opłaty prolongacyjnej następuje w ten sposób, że kwoty wynoszące:
  1)  mniej niż 5 groszy pomija się;
  2)  5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek groszy.

§ 14. Zaokrąglanie podstaw opodatkowania i kwot podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli podatki te nie są pobierane przez płatników, a także podatku dochodowego od osób prawnych dokonywane jest do pełnych złotych, z pominięciem groszy.

§ 15. Zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłaty skarbowej uiszczanej znakami tej opłaty oraz urzędowymi blankietami wekslowymi.

§ 16. 1. Rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi zawiera co najmniej:
  1)  imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego badź wykonawcy i odbiorcy usługi;
  2)  datę wystawienia i numer kolejny rachunku;
  3)  odpowiednio wyraz "ORYGINAŁ" albo "KOPIA";
  4)  określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe;
  5)  ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie;
  6)  czytelny podpis wystawcy rachunku oraz odcisk pieczęci wystawcy rachunku, jeżeli się nią posługuje.
2. W przypadku gdy oryginał rachunku uległ zniszczeniu albo zaginął, ponownie wystawiony rachunek zawiera również wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jego ponownego wystawienia.
3. Przepisu ust. 1 i 2 nie stosuje się do faktur wystawianych przez podatników podatku od towarów i usług.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.3)

_______
1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).
2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.
3)  Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 40, poz. 463), które w tym zakresie przestaje obowiązywać z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Dziennik Ustaw nr 240 z 2002 roku - pozostałe dokumenty:
  • Adres publikacyjny: