Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Niewypłacalność spółki - jak przebiega postępowanie upadłościowe

0
Podziel się:

Wszczęcie postępowania upadłościowego następuje tylko na wniosek dłużnika lub każdego z wierzycieli.

Niewypłacalność spółki - jak przebiega postępowanie upadłościowe
(Maica/iStockphoto)

Nadeszły gorsze czasy* dla przedsiębiorców . Spowolnienie gospodarcze jest wyraźne, szczególnie w branży budowlanej oraz meblarskiej, a także w handlu detalicznym. Tylko w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. upadłość ogłosiło 614 podmiotów (według raportu Coface , to przyrost w stosunku do 2011 r. o 18 proc. *). Jeśli więc firma wykazuje straty, należy się zastanowić czy i kiedy ogłosić upadłość, aby nie narażać siebie i innych na dodatkowe koszty.

Przedsiębiorca, którego zastój gospodarczy dotknął bezpośrednio, i przez to nie chce lub nie może prowadzić już działalności gospodarczej, ma kilka możliwości. Może swoją działalność zawiesić, przeprowadzić likwidację, postępowanie naprawcze bądź ogłosić upadłość.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia u siebie pracowników, może złożyć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 2 lat. Jest to dobry sposób, aby przeczekać trudny okres i wrócić do prowadzenia działalności w bardziej dogodnym momencie.

Drugą możliwością jest likwidacja. Oznacza trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności. Likwidacja spółki polega na zakończeniu bieżących interesów, upłynnieniu majątku, ściągnięciu wierzytelności oraz wypełnieniu zobowiązań. Jej przeprowadzenie w stosunku do spółek handlowych reguluje Kodeks spółek handlowych.

Firma, w razie zagrożenia niewypłacalnością, może także przeprowadzić postępowanie naprawcze. Po jego wszczęciu należy złożyć w sądzie oświadczenia wskazane w ustawie prawo upadłościowe i naprawcze oraz przedstawić plan naprawczy. Pozytywnym wynikiem postępowania jest układ zawarty na zgromadzeniu wierzycieli.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/236/210412.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/konwersja;wierzytelnosci;szansa;dla;upadajacej;spolki,190,0,1173694.html) *Ostatnia szansa dla upadających firm * Firma może spłacić długi oddając wierzycielowi swoje udziały lub akcje, potrzebna jest do tego jednak stosowna umowa.

Ostatnią możliwością jest ogłoszenie upadłości. Powinno ono nastąpić w razie niewypłacalności dłużnika (przedsiębiorcy). Niewypłacalność oznacza, że dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub, że zobowiązania przekraczają wartość majątku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej mającej zdolność do czynności prawnych.

Do ogłoszenia upadłości wystarczy, że dłużnik nie wykonuje tylko części wymagalnych zobowiązań.

Należy pamiętać, że do zobowiązań przedsiębiorcy należą również obowiązki podatkowe i inne obowiązki o charakterze publicznym, związane z nimi odsetki za zwłokę, jak również koszty postępowań egzekucyjnych.

Za zobowiązania spółki kapitałowej co do zasady odpowiada sama spółka. Jednak w razie bezskuteczności egzekucji z majątku spółki, za jej zobowiązania odpowiadają również solidarnie członkowie zarządu, przy czym skuteczne złożenie we właściwym czasie wniosku o upadłość lub wszczęcie postępowania układowego uwalnia ich od tej odpowiedzialności. Ponadto okolicznością zwalniającą jest wykazanie, że niezgłoszenie wniosku lub niewszczęcie postępowania nastąpiło nie z winy członka zarządu lub, gdy mimo niedochowania powyższych obowiązków, wierzyciel nie poniósł szkody. Wszystkie te okoliczności powinien udowodnić członek zarządu.

Kodeks spółek handlowych, w celu uniknięcia niewypłacalności spółek kapitałowych, nakłada na zarząd szczególny obowiązek zwołania zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia). Obowiązek ten aktualizuje się, jeśli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę (sp. z o.o.) lub jedną trzecią (S.A.) kapitału zakładowego. W takim wypadku powinna zostać powzięta uchwała dotycząca dalszego istnienia spółki.

Wszczęcie postępowania upadłościowego następuje tylko na wniosek dłużnika lub każdego z wierzycieli. Dłużnikami mogą być przedsiębiorcy (w rozumieniu kodeksu cywilnego), osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (wyjątkowo), a także spółki kapitałowe nieprowadzące działalności gospodarczej.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/238/246510.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/elektroniczne;postepowanie;upominawcze;-;potrzebne;sa;zmiany,215,0,1173463.html) *Dochodzenie długów. Resort usprawni system? * Resort sprawiedliwości chce, by system informatyczny automatycznie sprawdzał, czy roszczenie było już przedmiotem sporu sądowego.

Jeśli zostanie złożony wniosek, a sąd uzna, że zostało uprawdopodobnione, iż zaspokojenie wierzycieli nastąpi w wyższym stopniu w drodze układu, ogłasza się upadłość z możliwością zawarcia układu. W przeciwnym wypadku ogłasza się upadłość likwidacyjną.

Postępowania nie przeprowadza się, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Sąd może również oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie uznania, że, z powodu ciążących na majątku dłużnika zabezpieczeń (hipotek, zastawów), nie będzie można pokryć kosztów postępowania.

Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeśli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza 3 miesięcy, oraz gdy jednocześnie ich suma nie jest większa niż 10 proc. wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika. Nie dotyczy to przypadku trwałego niespełniania zobowiązań przez dłużnika, jak również gdy oddalenie wniosku może spowodować pokrzywdzenie wierzycieli.

Celem postępowania upadłościowego jest wydanie przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, którego data wydania jest datą upadłości. Z tym dniem majątek upadłego staje się masą upadłości, z której zostają zaspokojeni wierzyciele.

Czytaj więcej w Money.pl
Fuzja i przejęcie firmy. Jak ograniczyć ryzyko Audyt prawny jest badaniem sytuacji prawnej firmy, która ma być przejęta, a jego celem ocena potencjalnych zagrożeń związanych z transakcją.
Skuteczna windykacja - które metody najlepsze? O ściągalność przyszłych wierzytelności należy zadbać jeszcze zanim staną się one wymagalne, przez należyte ich udokumentowanie.
Wierzyciel jest jednocześnie dłużnikiem? Zobacz, co zrobić Gdy dwie osoby są względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda może potrącić swój dług jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze.

Autor jest prawnikiem w BSO Prawo & Podatki

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)