Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 98
sygnaturaopispublikacja
K 28/98 Wyrok z dnia 1999-11-09
przepisy Ordynacji podatkowej, zgodnie z którymi niektóre prawa i obowiązki podatników mogą być regulowane w rozporządzeniach Ministra Finansów
Z.U. 1999 / 7 / 156
K 27/98 Wyrok z dnia 1999-01-05
zasady odliczania ulg podatkowych na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych
Z.U. 1999 / 1 / 1
K 26/98 Wyrok z dnia 2000-03-07
przepis zakazujący zrzeszania się w związkach zawodowych żołnierzom zawodowym
Z.U. 2000 / 2 / 57
K 25/98 Wyrok z dnia 1999-02-23
ustrój m.st. Warszawy
Z.U. 1999 / 2 / 23
K 24/98 Wyrok z dnia 1998-10-21
dotyczy tzw. ustawy lustracyjnej
Z.U. 1998 / 6 / 97
K 23/98 Wyrok z dnia 1999-02-25
zasady dziedziczenia własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego
Z.U. 1999 / 2 / 25
K 22/98 Wyrok z dnia 1998-11-24
ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Z.U. 1998 / 7 / 115
K 21/98 Wyrok z dnia 1998-12-01
przepisy przyznające Marszałkowi Sejmu prawo nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli oraz powoływania wiceprezesów i członków Kolegium NIK
Z.U. 1998 / 7 / 116
K 20/98 Postanowienie z dnia 1998-11-18
Z.U. 1999 / 1 / 5
K 2/98 Wyrok z dnia 1999-03-23
zakaz sprzedaży towarów w sytuacji, gdy nie ma możliwości zarejestrowania obrotu i wysokości należnego z tego tytułu podatku przy użyciu kas rejestrujących
Z.U. 1999 / 3 / 38
K 19/98 Postanowienie z dnia 1998-11-04
Z.U. 1998 / 6 / 100
K 18/98 Wyrok z dnia 1999-06-07
przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących ulg z tytułu wydatków poniesionych na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej
Z.U. 1999 / 5 / 95
K 17/98 Wyrok z dnia 1998-05-26
Z.U. 1998 / 4 / 48
K 16/98 Postanowienie z dnia 1999-12-15
Z.U. 1999 / 7 / 171
K 15/98 Wyrok z dnia 2000-04-11
niekonstytucyjność niektórych przepisów ordynacji podatkowej
Z.U. 2000 / 3 / 86
1 2 3
  • Adres publikacyjny: