Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08

Art. 611. Pozostają w mocy przepisy szczególne dotyczące:

1) narodowych funduszy inwestycyjnych,  

2) spółek prowadzących działalność bankową,  

3) spółek prowadzących giełdy albo rynki pozagiełdowe,  

4) spółek prowadzących domy maklerskie,  

5) Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S. A.,  

6) spółek prowadzących działalność ubezpieczeniową ,  

7) towarzystw funduszy inwestycyjnych,  

8) towarzystw emerytalnych,  

9) spółek publicznej radiofonii i telewizji,  

10) spółek powstałych w wyniku komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,  

11) innych spółek handlowych uregulowanych w odrębnych ustawach.