Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
 • DZIAŁ SIÓDMY Urlopy pracownicze
 • Rozdział I Urlopy wypoczynkowe
 • Art. 152. kp
  Art. 152. § 1.   Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej...
 • Art. 153. kp
  Art. 153.  § 1.  Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z...
 • Art. 154. kp
  Art. 154.  § 1.  Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,   2) 26 dni - jeżeli...
 • Art. 155. kp
  Art. 155. § 1.  Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia: 1) zasadniczej lub innej...
 • Art. 156. kp
  Art. 156. 
 • Art. 157. kp
  Art. 157. 
 • Art. 158. kp
  Art. 158.  Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w...
 • Art. 159. kp
  Art. 159. 
 • Art. 160. kp
  Art. 160. 
 • Art. 161. kp
  Art. 161.   Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.
 • Art. 162. kp
  Art. 162.   Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku...
 • Art. 163. kp
  Art. 163. § 1.   Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski...
 • Art. 164. kp
  Art. 164. § 1.  Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. § 2.   Przesunięcie...
 • Art. 165. kp
  Art. 165.   Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w...
 • Art. 166. kp
  Art. 166.   Część urlopu nie wykorzystaną z powodu: 1)  czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,   2) odosobnienia w związku...
 • Art. 167. kp
  Art. 167. § 1.   Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności...
 • Art. 168. kp
  Art. 168.   Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca...
 • Art. 169. kp
  Art. 169. 
 • Art. 170. kp
  Art. 170. 
 • Art. 171. kp
  Art. 171. § 1.   W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia...
 • Art. 172. kp
  Art. 172.   Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki...
 • Art. 173. kp
  Art. 173.   Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego,...
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 155. kp
  Art. 155. § 1.  Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia: 1) zasadniczej lub innej...
 • Art. 157. kp
  Art. 157. 
 • Art. 163. kp
  Art. 163. § 1.   Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski...
 • Art. 167. kp
  Art. 167. § 1.   Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności...
 • Art. 173. kp
  Art. 173.   Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego,...
Ostatnie wątki na forum