Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
 • DZIAŁ V. ŚRODKI ODWOŁAWCZE
 • Rozdział 2. Zażalenie
 • Art. 394. kpc
  Art. 394. § 1.   Zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w...
 • Art. 395. kpc
  Art. 395. § 1.   Akta sprawy wraz z zażaleniem sąd pierwszej instancji przedstawia sądowi drugiej instancji po doręczeniu zażalenia...
 • Art. 396. kpc
  Art. 396.  Sąd pierwszej instancji może wstrzymać wykonanie zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia....
 • Art. 397. kpc
  Art. 397.  § 1.  Sąd drugiej instancji rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu niejawnym. § 1 1 .   W postępowaniu toczącym się na...
 • Art. 398. kpc
  Art. 398.  Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do zażaleń na zarządzenia przewodniczącego.  
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 368. kpc
  Art. 368.  § 1 . Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać: 1) oznaczenie...
 • Art. 369. kpc
  Art. 369. § 1.  Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej...
 • Art. 372. kpc
  Art. 372.  Strona przeciwna może w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia apelacji wnieść odpowiedź na apelację wprost do sądu drugiej...
 • Art. 381. kpc
  Art. 381.  Sąd drugiej instancji może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli strona mogła je powołać w postępowaniu przed sądem pierwszej...
 • Art. 389. kpc
  Art. 389.  Po bezskutecznym upływie terminu do zaskarżenia wydanego wyroku sąd drugiej instancji zwraca akta sądowi pierwszej instancji.