Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
 • DZIAŁ V. ŚRODKI ODWOŁAWCZE
 • Rozdział 1 Apelacja
 • Art. 367. kpc
  Art. 367. § 1.  Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. § 2.   Apelację od wyroku sądu...
 • Art. 368. kpc
  Art. 368.  § 1 . Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać: 1) oznaczenie...
 • Art. 369. kpc
  Art. 369. § 1.  Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej...
 • Art. 370. kpc
  Art. 370.   Sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą...
 • Art. 371. kpc
  Art. 371.  Po doręczeniu apelacji stronie przeciwnej sąd pierwszej instancji przedstawia niezwłocznie akta sprawy sądowi drugiej...
 • Art. 372. kpc
  Art. 372.  Strona przeciwna może w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia apelacji wnieść odpowiedź na apelację wprost do sądu drugiej...
 • Art. 373. kpc
  Art. 373.   Sąd drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym apelację, jeżeli ulegała ona odrzuceniu przez sąd pierwszej...
 • Art. 374. kpc
  Art. 374.  Sąd drugiej instancji może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, jeżeli zachodzi nieważność postępowania.
 • Art. 375. kpc
  Art. 375.  Poza wypadkami wymienionymi w dwóch artykułach poprzedzających sąd drugiej instancji wyznacza rozprawę.
 • Art. 376. kpc
  Art. 376.  Rozprawa przed sądem drugiej instancji odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej lub obu stron. Wydany wyrok nie...
 • Art. 377. kpc
  Art. 377.  Po wywołaniu sprawy rozprawa rozpoczyna się od sprawozdania sędziego, który zwięźle przedstawia stan sprawy ze szczególnym...
 • Art. 378. kpc
  Art. 378.  § 1.  Sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawę w granicach apelacji; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod uwagę...
 • Art. 379. kpc
  Art. 379.  Nieważność postępowania zachodzi: 1) jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna,  2) jeżeli strona nie miała zdolności...
 • Art. 380. kpc
  Art. 380.  Sąd drugiej instancji, na wniosek strony, rozpoznaje również te postanowienia sądu pierwszej instancji, które nie podlegały...
 • Art. 381. kpc
  Art. 381.  Sąd drugiej instancji może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli strona mogła je powołać w postępowaniu przed sądem pierwszej...
 • Art. 382. kpc
  Art. 382.  Sąd drugiej instancji orzeka na podstawie materiału zebranego w postępowaniu w pierwszej instancji oraz w postępowaniu...
 • Art. 383. kpc
  Art. 383.  W postępowaniu apelacyjnym nie można rozszerzyć żądania pozwu ani występować z nowymi roszczeniami. Jednakże w razie zmiany...
 • Art. 384. kpc
  Art. 384.  Sąd nie może uchylić lub zmienić wyroku na niekorzyść strony wnoszącej apelację, chyba że strona przeciwna również wniosła...
 • Art. 385. kpc
  Art. 385.  Sąd drugiej instancji oddala apelację, jeżeli jest ona bezzasadna.
 • Art. 386. kpc
  Art. 386. § 1.  W razie uwzględnienia apelacji sąd drugiej instancji zmienia zaskarżony wyrok i orzeka co do istoty sprawy. § 2.  W...
 • Art. 387. kpc
  Art. 387. § 1.   Sąd drugiej instancji uzasadnia z urzędu wyrok oraz postanowienie kończące postępowanie w sprawie. W sprawach, w...
 • Art. 388. kpc
  Art. 388.  § 1.  W razie wniesienia skargi kasacyjnej, gdyby na skutek wykonania orzeczenia stronie mogła być wyrządzona niepowetowana...
 • Art. 389. kpc
  Art. 389.  Po bezskutecznym upływie terminu do zaskarżenia wydanego wyroku sąd drugiej instancji zwraca akta sądowi pierwszej instancji.
 • Art. 390. kpc
  Art. 390. § 1.   Jeżeli przy rozpoznawaniu apelacji powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd może przedstawić to...
 • Art. 391. kpc
  Art. 391. § 1 .  Jeżeli nie ma szczególnych przepisów o postępowaniu przed sądem drugiej instancji, do postępowania tego stosuje się...
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 371. kpc
  Art. 371.  Po doręczeniu apelacji stronie przeciwnej sąd pierwszej instancji przedstawia niezwłocznie akta sprawy sądowi drugiej...
 • Art. 372. kpc
  Art. 372.  Strona przeciwna może w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia apelacji wnieść odpowiedź na apelację wprost do sądu drugiej...
 • Art. 373. kpc
  Art. 373.   Sąd drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym apelację, jeżeli ulegała ona odrzuceniu przez sąd pierwszej...
 • Art. 383. kpc
  Art. 383.  W postępowaniu apelacyjnym nie można rozszerzyć żądania pozwu ani występować z nowymi roszczeniami. Jednakże w razie zmiany...
 • Art. 385. kpc
  Art. 385.  Sąd drugiej instancji oddala apelację, jeżeli jest ona bezzasadna.