Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
 • DZIAŁ V. POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE
 • Rozdział 3. Postępowanie upominawcze
 • Art. 497. kpc
  Art. 497 1 .  § 1.  Postępowanie upominawcze należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych. § 2.  Sąd rozpoznaje sprawy na...
 • Art. 498. kpc
  Art. 498.  § 1.   Nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis...
 • Art. 499. kpc
  Art. 499.   Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu: 1) roszczenie jest oczywiście bezzasadne;   2) ...
 • Art. 500. kpc
  Art. 500. 
 • Art. 501. kpc
  Art. 501. 
 • Art. 502. kpc
  Art. 502. § 1.   W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w...
 • Art. 503. kpc
  Art. 503.  § 1.   Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez...
 • Art. 504. kpc
  Art. 504.  § 1.  Sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny albo którego braków pozwany...
 • Art. 505. kpc
  Art. 505.  § 1.  W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza...
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 493. kpc
  Art. 493.  § 1.  Pismo zawierające zarzuty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy...
 • Art. 495. kpc
  Art. 495.  § 1.  W razie prawidłowego wniesienia zarzutów przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie ich powodowi. § 2....
 • Art. 498. kpc
  Art. 498.  § 1.   Nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis...
 • Art. 499. kpc
  Art. 499.   Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu: 1) roszczenie jest oczywiście bezzasadne;   2) ...