Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
 • DZIAŁ V. POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 484. kpc
  Art. 480.  Art. 481.  Art. 482.  Art. 483.  Art. 484.   Rozdział 2. Postępowanie...
 • Art. 485. kpc
  Art. 485.  § 1.  Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a...
 • Art. 486. kpc
  Art. 486.  § 1.  W razie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty, przewodniczący wyznacza rozprawę, chyba że sprawa może być rozpoznana...
 • Art. 487. kpc
  Art. 487. 
 • Art. 488. kpc
  Art. 488. 
 • Art. 489. kpc
  Art. 489. 
 • Art. 490. kpc
  Art. 490. 
 • Art. 491. kpc
  Art. 491.  § 1.  Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w...
 • Art. 492. kpc
  Art. 492.  § 1.  Nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Kwota...
 • Art. 493. kpc
  Art. 493.  § 1.  Pismo zawierające zarzuty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy...
 • Art. 494. kpc
  Art. 494.  § 1.  Sąd odrzuca zarzuty wniesione po upływie terminu, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również...
 • Art. 495. kpc
  Art. 495.  § 1.  W razie prawidłowego wniesienia zarzutów przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie ich powodowi. § 2....
 • Art. 496. kpc
  Art. 496.   Po przeprowadzeniu rozprawy sąd wydaje wyrok, w którym nakaz zapłaty w całości lub w części utrzymuje w mocy albo go uchyla...
 • Art. 497. kpc
  Art. 497. § 1.  W razie cofnięcia zarzutów sąd, jeżeli nie uznaje cofnięcia za niedopuszczalne, orzeka postanowieniem, że nakaz...
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 484. kpc
  Art. 480.  Art. 481.  Art. 482.  Art. 483.  Art. 484.   Rozdział 2. Postępowanie...
 • Art. 490. kpc
  Art. 490. 
 • Art. 492. kpc
  Art. 492.  § 1.  Nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Kwota...
 • Art. 493. kpc
  Art. 493.  § 1.  Pismo zawierające zarzuty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy...
 • Art. 494. kpc
  Art. 494.  § 1.  Sąd odrzuca zarzuty wniesione po upływie terminu, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również...