Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
 • DZIAŁ III. DOWODY
 • Rozdział 2. Postępowanie dowodowe
 • Art. 235. kpc
  Art. 235. § 1.   Postępowanie dowodowe odbywa się przed sądem orzekającym, chyba że sprzeciwia się temu charakter dowodu albo wzgląd na...
 • Art. 236. kpc
  Art. 236.  W postanowieniu o przeprowadzeniu dowodu sąd oznaczy fakty podlegające stwierdzeniu, środek dowodowy i - stosownie do...
 • Art. 237. kpc
  Art. 237.  Niestawiennictwo stron na termin nie wstrzymuje przeprowadzenia dowodu, chyba że obecność stron lub jednej z nich okaże się...
 • Art. 238. kpc
  Art. 238. § 1.  Protokół zawierający przebieg postępowania dowodowego przed sędzią wyznaczonym lub przed sądem wezwanym podpisują,...
 • Art. 239 kpc
  Art. 239 . Sędzia wyznaczony i sąd wezwany mają w zakresie zleconego im postępowania dowodowego prawa przewodniczącego i prawa sądu...
 • Art. 240. kpc
  Art. 240. § 1.  Sąd nie jest związany swym postanowieniem dowodowym i może je stosownie do okoliczności uchylić lub zmienić nawet na...
 • Art. 241. kpc
  Art. 241.  Sąd orzekający może zarządzić powtórzenie lub uzupełnienie postępowania dowodowego.
 • Art. 242. kpc
  Art. 242.  Jeżeli postępowanie dowodowe napotyka przeszkody o nieokreślonym czasie trwania, sąd może oznaczyć termin, po którego...
 • Art. 243. kpc
  Art. 243.  Zachowanie szczegółowych przepisów o postępowaniu dowodowym nie jest konieczne, ilekroć ustawa przewiduje uprawdopodobnienie...
 • Art. 244. kpc
  Art. 244.  § 1 . Dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy...
 • Art. 245. kpc
  Art. 245.  Dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.
 • Art. 246. kpc
  Art. 246.  Jeżeli ustawa lub umowa stron wymaga dla czynności prawnej zachowania formy pisemnej, dowód ze świadków lub z przesłuchania...
 • Art. 247. kpc
  Art. 247.  Dowód ze świadków lub z przesłuchania stron przeciwko osnowie lub ponad osnowę dokumentu obejmującego czynność prawną może...
 • Art. 248. kpc
  Art. 248. § 1.  Każdy obowiązany jest przedstawić na zarządzenie sądu w oznaczonym terminie i miejscu dokument znajdujący się w jego...
 • Art. 249. kpc
  Art. 249. § 1.  W sprawach dotyczących przedsiębiorstwa handlowego lub przemysłowego, w razie powołania się jednej ze stron na księgi i...
 • Art. 250. kpc
  Art. 250. § 1.   Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu, o którym mowa w art. 244 § 1, wystarczy przedstawić urzędowo...
 • Art. 251. kpc
  Art. 251.  Za nieuzasadnioną odmowę przedstawienia dokumentu przez osobę trzecią sąd, po wysłuchaniu jej oraz stron co do zasadności...
 • Art. 252. kpc
  Art. 252.  Strona, która zaprzecza prawdziwości dokumentu urzędowego albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczenie organu, od którego...
 • Art. 253. kpc
  Art. 253.  Jeżeli strona zaprzecza prawdziwości dokumentu prywatnego albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczenie osoby, która je...
 • Art. 254. kpc
  Art. 254. § 1.  Badania prawdziwości pisma dokonuje się z udziałem lub bez udziału biegłych, zwłaszcza przez porównanie pisma na...
 • Art. 255. kpc
  Art. 255.  Strona, która w złej wierze lub lekkomyślnie zgłosiła zarzuty przewidziane w art. 252 i 253, podlega karze grzywny.
 • Art. 256. kpc
  Art. 256.  Sąd może zażądać, aby dokument w języku obcym był przełożony przez tłumacza przysięgłego.
 • Art. 257. kpc
  Art. 257.  Sąd oceni na podstawie okoliczności poszczególnego wypadku, czy i o ile dokument zachowuje moc dowodową pomimo przekreśleń,...
 • Art. 258. kpc
  Art. 258.  Strona powołująca się na dowód ze świadków obowiązana jest dokładnie oznaczyć fakty, które mają być zeznaniami...
 • Art. 259. kpc
  Art. 259.  Świadkami nie mogą być: 1) osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń;   2) wojskowi i...
 • Art. 260. kpc
  Art. 260.  Współuczestnik sporu, nie będący współuczestnikiem jednolitym, może być świadkiem co do faktów dotyczących wyłącznie innego...
 • Art. 261. kpc
  Art. 261. § 1.  Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i...
 • Art. 262. kpc
  Art. 262.  Sąd, wzywając świadka, wymieni w wezwaniu imię, nazwisko i zamieszkanie wezwanego, miejsce i czas przesłuchania, nazwiska...
 • Art. 263. kpc
  Art. 263.  Przesłuchanie osób dotkniętych chorobą lub kalectwem odbywa się w miejscu, gdzie przebywają, jeżeli nie mogą go opuścić.
 • Art. 264. kpc
  Art. 264.  Kolejność przesłuchania świadków oznacza przewodniczący. Świadkowie, którzy nie złożyli jeszcze zeznań, nie mogą być obecni...
 • Art. 265. kpc
  Art. 265. § 1.  Do przesłuchania świadka nie władającego dostatecznie językiem polskim sąd może przybrać tłumacza. § 2.  Do tłumaczy...
 • Art. 266. kpc
  Art. 266. § 1.  Przed przesłuchaniem świadka uprzedza się go o prawie odmowy zeznań i odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych...
 • Art. 267. kpc
  Art. 267.  Nie składają przyrzeczenia świadkowie małoletni, którzy nie ukończyli lat siedemnastu, oraz osoby skazane wyrokiem...
 • Art. 268. kpc
  Art. 268.  Brzmienie przyrzeczenia jest następujące: ,,Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam...
 • Art. 269. kpc
  Art. 269. § 1.  Świadek składa przyrzeczenie, powtarzając za sędzią lub odczytując na głos tekst przyrzeczenia, przy czym wszyscy - nie...
 • Art. 270. kpc
  Art. 270.  W razie powtórnego przesłuchania świadka przypomina mu się poprzednio złożone przyrzeczenie.
 • Art. 271. kpc
  Art. 271. § 1.  Świadek składa zeznanie ustnie, zaczynając od odpowiedzi na pytania przewodniczącego, co i z jakiego źródła wiadomo mu...
 • Art. 272. kpc
  Art. 272.  Świadkowie, których zeznania przeczą sobie wzajemnie, mogą być konfrontowani.
 • Art. 273. kpc
  Art. 273. § 1.  Zeznanie świadka, po zapisaniu do protokołu, będzie mu odczytane i stosownie do okoliczności na podstawie jego uwag...
 • Art. 274. kpc
  Art. 274. § 1.  Za nie usprawiedliwione niestawiennictwo sąd skaże świadka na grzywnę, po czym wezwie go powtórnie, a w razie ponownego...
 • Art. 275. kpc
  Art. 275.  Świadek w ciągu tygodnia od daty doręczenia mu postanowienia skazującego go na grzywnę lub na pierwszym posiedzeniu, na...
 • Art. 276. kpc
  Art. 276. § 1.  Za nieuzasadnioną odmowę zeznań lub przyrzeczenia sąd, po wysłuchaniu obecnych stron co do zasadności odmowy, skaże...
 • Art. 277. kpc
  Art. 277.  Świadek ma prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, a ponadto wynagrodzenia za utratę...
 • Art. 278. kpc
  Art. 278. § 1.  W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru...
 • Art. 279. kpc
  Art. 279.  Dopuszczenie dowodu z biegłych może nastąpić na posiedzeniu niejawnym po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i...
 • Art. 280. kpc
  Art. 280.  Osoba wyznaczona na biegłego może nie przyjąć włożonego na nią obowiązku z przyczyn, jakie uprawniają świadka do odmowy...
 • Art. 281. kpc
  Art. 281.  Aż do ukończenia czynności biegłego strona może żądać jego wyłączenia z przyczyn, z jakich można żądać wyłączenia sędziego....
 • Art. 282. kpc
  Art. 282. § 1.  Biegły składa przed rozpoczęciem czynności przyrzeczenie w następującym brzmieniu: ,,Świadomy znaczenia mych słów i...
 • Art. 283. kpc
  Art. 283. § 1.  Biegły nie składa przyrzeczenia, gdy obie strony wyrażą na to zgodę. § 2.  Biegły sądowy stały składa przyrzeczenie...
 • Art. 284. kpc
  Art. 284.  Sąd może zarządzić okazanie biegłemu akt sprawy i przedmiotu oględzin oraz zarządzić, aby brał udział w postępowaniu...
 • Art. 285. kpc
  Art. 285. § 1.  Opinia biegłego powinna zawierać uzasadnienie. § 2.  Biegli mogą złożyć opinię łączną. § 3.  Jeżeli biegły nie...
 • Art. 286. kpc
  Art. 286.  Sąd może zażądać ustnego wyjaśnienia opinii złożonej na piśmie, może też w razie potrzeby zażądać dodatkowej opinii od tych...
 • Art. 287. kpc
  Art. 287.  Za nie usprawiedliwione niestawiennictwo, za nieuzasadnioną odmowę złożenia przyrzeczenia lub opinii albo za nie...
 • Art. 288. kpc
  Art. 288.  Biegły ma prawo żądać wynagrodzenia za stawiennictwo do sądu i wykonaną pracę. Przewodniczący może przyznać biegłemu...
 • Art. 289. kpc
  Art. 289.  Do wezwania i przesłuchania biegłych stosuje się ponadto odpowiednio przepisy o świadkach, z wyjątkiem przepisów o...
 • Art. 290. kpc
  Art. 290. § 1.  Sąd może zażądać opinii odpowiedniego instytutu naukowego lub naukowo-badawczego. Sąd może zażądać od instytutu...
 • Art. 291. kpc
  Art. 291.  Instytut naukowy lub naukowo-badawczy może żądać wynagrodzenia za wykonaną pracę i za stawiennictwo swoich przedstawicieli....
 • Art. 292. kpc
  Art. 292.  Sąd może zarządzić oględziny bez udziału lub z udziałem biegłych, a stosownie do okoliczności - również w połączeniu z...
 • Art. 293. kpc
  Art. 293.  Przepisy o obowiązku przedstawienia dokumentu stosuje się odpowiednio do przedstawienia przedmiotu oględzin. Jeżeli rodzaj...
 • Art. 294. kpc
  Art. 294.  Jeżeli przedmiot oględzin jest w posiadaniu osoby trzeciej, a oględziny mają być dokonane w miejscu, gdzie przedmiot...
 • Art. 295. kpc
  Art. 295. § 1.  Osoba trzecia w ciągu dni trzech od doręczenia jej wezwania może z ważnych przyczyn żądać od sądu wzywającego...
 • Art. 296. kpc
  Art. 296.  Osobę trzecią, która bez uzasadnionych przyczyn nie zastosowała się do zarządzeń w przedmiocie oględzin, sąd skaże na...
 • Art. 297. kpc
  Art. 297.  Osoba trzecia wezwana na termin oględzin ma prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu,...
 • Art. 298 kpc
  Art. 298 . Oględziny osoby mogą odbyć się tylko za jej zgodą. Oddział 6. Przesłuchanie stron
 • Art. 299. kpc
  Art. 299.  Jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub w ich braku pozostały nie wyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy,...
 • Art. 300. kpc
  Art. 300. § 1.  Za osobę prawną sąd przesłuchuje osoby wchodzące w skład organu uprawnionego do jej reprezentowania, przy czym sąd...
 • Art. 301. kpc
  Art. 301.   Jeżeli powództwo jest wytoczone przez prokuratora lub organizację społeczną na rzecz oznaczonej osoby, przesłuchuje się w...
 • Art. 302. kpc
  Art. 302. § 1.  Gdy z przyczyn natury faktycznej lub prawnej przesłuchać można co do okoliczności spornych jedną tylko stronę, sąd...
 • Art. 303. kpc
  Art. 303.  Sąd przesłucha najpierw strony bez odbierania przyrzeczenia. Jeżeli przesłuchanie to nie wyświetli dostatecznie faktów, sąd...
 • Art. 304. kpc
  Art. 304.  Przed przystąpieniem do przesłuchania sąd uprzedza strony, że obowiązane są zeznawać prawdę i że stosownie do okoliczności...
 • Art. 305. kpc
  Art. 305.  Sąd może dopuścić dowód z grupowego badania krwi.
 • Art. 306. kpc
  Art. 306.  Pobranie krwi w celu jej badania może nastąpić tylko za zgodą osoby, której krew ma być pobrana, a jeżeli osoba ta nie...
 • Art. 307. kpc
  Art. 307. § 1.  W celu przeprowadzenia dowodu z grupowego badania krwi sąd zwraca się do biegłego o pobranie krwi, zbadanie jej i...
 • Art. 308. kpc
  Art. 308. § 1.  Sąd może dopuścić dowód z filmu, telewizji, fotokopii, fotografii, planów, rysunków oraz płyt lub taśm dźwiękowych i...
 • Art. 309. kpc
  Art. 309.  Sposób przeprowadzenia dowodu innymi środkami dowodowymi niż wymienione w artykułach poprzedzających określi sąd zgodnie z...
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 230. kpc
  Art. 230.  Gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może...
 • Art. 249. kpc
  Art. 249. § 1.  W sprawach dotyczących przedsiębiorstwa handlowego lub przemysłowego, w razie powołania się jednej ze stron na księgi i...
 • Art. 270. kpc
  Art. 270.  W razie powtórnego przesłuchania świadka przypomina mu się poprzednio złożone przyrzeczenie.
 • Art. 277. kpc
  Art. 277.  Świadek ma prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, a ponadto wynagrodzenia za utratę...
 • Art. 287. kpc
  Art. 287.  Za nie usprawiedliwione niestawiennictwo, za nieuzasadnioną odmowę złożenia przyrzeczenia lub opinii albo za nie...