Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
 • DZIAŁ III. DOWODY
 • Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów
 • Art. 228. kpc
  Art. 228. § 1 . Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu. § 2.  To samo dotyczy faktów znanych sądowi urzędowo, jednakże sąd...
 • Art. 229. kpc
  Art. 229.   Nie wymagają również dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli przyznanie nie budzi...
 • Art. 230. kpc
  Art. 230.  Gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może...
 • Art. 231. kpc
  Art. 231.  Sąd może uznać za ustalone fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, jeżeli wniosek taki można wyprowadzić...
 • Art. 232 kpc
  Art. 232 .  Strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Sąd może dopuścić dowód nie...
 • Art. 233. kpc
  Art. 233. § 1 . Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego...
 • Art. 234 kpc
  Art. 234 . Domniemania ustanowione przez prawo (domniemania prawne) wiążą sąd; mogą być jednak obalone, ilekroć ustawa tego nie...
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 239 kpc
  Art. 239 . Sędzia wyznaczony i sąd wezwany mają w zakresie zleconego im postępowania dowodowego prawa przewodniczącego i prawa sądu...
 • Art. 246. kpc
  Art. 246.  Jeżeli ustawa lub umowa stron wymaga dla czynności prawnej zachowania formy pisemnej, dowód ze świadków lub z przesłuchania...
 • Art. 250. kpc
  Art. 250. § 1.   Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu, o którym mowa w art. 244 § 1, wystarczy przedstawić urzędowo...
 • Art. 253. kpc
  Art. 253.  Jeżeli strona zaprzecza prawdziwości dokumentu prywatnego albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczenie osoby, która je...
 • Art. 254. kpc
  Art. 254. § 1.  Badania prawdziwości pisma dokonuje się z udziałem lub bez udziału biegłych, zwłaszcza przez porównanie pisma na...