Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
 • DZIAŁ II. SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO, OPIEKUŃCZEGO I KURATELI
 • Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze
 • Art. 568. kpc
  Art. 568. § 1.   Sądem opiekuńczym jest sąd rejonowy. § 2.   W sprawach małoletnich sądem opiekuńczym jest sąd dla nieletnich. Sąd...
 • Art. 569. kpc
  Art. 569. § 1.   Właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca...
 • Art. 570. kpc
  Art. 570.  Sąd opiekuńczy może wszcząć postępowanie z urzędu. Art. 570 1 .   Sąd opiekuńczy może zarządzić przeprowadzenie przez...
 • Art. 571. kpc
  Art. 571. 
 • Art. 572. kpc
  Art. 572. § 1.  Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim sąd...
 • Art. 573. kpc
  Art. 573. § 1.   Osoba pozostająca pod władzą rodzicielską, opieką albo kuratelą ma zdolność do podejmowania czynności w postępowaniu...
 • Art. 574. kpc
  Art. 574. § 1.  Sąd opiekuńczy może nakazać osobiste stawiennictwo osoby pozostającej pod władzą rodzicielską lub opieką, jak również...
 • Art. 575. kpc
  Art. 575.  Do osobistego stawiennictwa innych uczestników postępowania stosuje się w sprawach, które mogą być wszczęte z urzędu,...
 • Art. 576. kpc
  Art. 576. § 1.   Przed wydaniem orzeczenia co do istoty sprawy sąd opiekuńczy wysłucha przedstawiciela ustawowego osoby, której...
 • Art. 577. kpc
  Art. 577.  Sąd opiekuńczy może zmienić swe postanowienie nawet prawomocne, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy.
 • Art. 578. kpc
  Art. 578.  Postanowienia sądu opiekuńczego są skuteczne i wykonalne z chwilą ich ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie było, z chwilą ich...
 • Art. 579. kpc
  Art. 579.   Postanowienia w sprawach o powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy...
 • Art. 580. kpc
  Art. 580. 
 • Art. 581. kpc
  Art. 581.  § 1 . Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym niewłaściwym według przepisów ogólnych. W takim wypadku o...
 • Art. 582. kpc
  Art. 582.  Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, co do których brak porozumienia pomiędzy rodzicami, może nastąpić dopiero po...
 • Art. 583. kpc
  Art. 583.  Zezwolenia na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka lub na wyrażenie...
 • Art. 584. kpc
  Art. 584.  Postanowienie o nadaniu dziecku nazwiska staje się skuteczne dopiero po uprawomocnieniu się. Postanowienia takiego sąd...
 • Art. 585. kpc
  Art. 585. § 1.  Sąd opiekuńczy wszczyna postępowanie na wniosek przysposabiającego. § 2.  Wniosek ten należy zgłosić w sądzie...
 • Art. 586. kpc
  Art. 586. § 1.  Sąd opiekuńczy orzeka o przysposobieniu po przeprowadzeniu rozprawy. § 2.   Na rozprawę wzywa się przysposabiającego...
 • Art. 587. kpc
  Art. 587. § 1.   W razie śmierci przysposabiającego lub osoby mającej być przysposobioną, sąd opiekuńczy postępowanie umarza. § 2.  ...
 • Art. 588. kpc
  Art. 588.  Postanowienie orzekające przysposobienie staje się skuteczne po uprawomocnieniu się. Postanowienia takiego sąd opiekuńczy...
 • Art. 589. kpc
  Art. 589. § 1.  Zgodę na przysposobienie dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego rodzice mogą wyrazić także w...
 • Art. 590. kpc
  Art. 590.  Obejmując opiekę opiekun składa następujące przyrzeczenie: ,,Przyrzekam, że powierzone mi obowiązki opiekuna wykonam z całą...
 • Art. 591. kpc
  Art. 591. § 1.  Po złożeniu przyrzeczenia przez opiekuna sąd opiekuńczy wydaje mu zaświadczenie. § 2.  Po zwolnieniu opiekuna lub...
 • Art. 592. kpc
  Art. 592.  O zwolnieniu od obowiązku objęcia opieki sąd opiekuńczy rozstrzyga na wniosek osoby ustanowionej opiekunem, zgłoszony w...
 • Art. 593. kpc
  Art. 593.  Zezwolenia we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku osoby pozostającej pod opieką, udziela sąd...
 • Art. 594. kpc
  Art. 594.   Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze...
 • Art. 595. kpc
  Art. 595.  Opiekun składa sądowi opiekuńczemu ustnie lub na piśmie sprawozdanie dotyczące osoby pozostającej pod opieką. Sprawozdanie z...
 • Art. 596 kpc
  Art. 596 . Do wzięcia udziału w badaniu rachunku końcowego z opieki sąd opiekuńczy wezwie osobę, która pozostawała pod opieką, jeżeli...
 • Art. 597. kpc
  Art. 597.  § 1.  W postanowieniu o przyznaniu opiekunowi wynagrodzenia sąd upoważnia opiekuna do pobrania wynagrodzenia z dochodów lub...
 • Art. 598. kpc
  Art. 598. § 1.  Sąd opiekuńczy może wymierzyć grzywnę osobie, która uchyla się od objęcia opieki. § 2.  Sąd opiekuńczy może...
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 562. kpc
  Art. 562.  Zwolnienia od obowiązku złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa udziela sąd na...
 • Art. 576. kpc
  Art. 576. § 1.   Przed wydaniem orzeczenia co do istoty sprawy sąd opiekuńczy wysłucha przedstawiciela ustawowego osoby, której...
 • Art. 577. kpc
  Art. 577.  Sąd opiekuńczy może zmienić swe postanowienie nawet prawomocne, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy.
 • Art. 603. kpc
  Art. 603.  Kuratora dla osoby prawnej ustanawia sąd opiekuńczy, w którego okręgu osoba ta ma lub miała ostatnią siedzibę.
 • Art. 604. kpc
  Art. 604.  W zaświadczeniu dla kuratora sąd określa zakres jego uprawnień.