Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
 • DZIAŁ II. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI PIERWSZEJ INSTANCJI
 • Rozdział 3. Rozprawa
 • Art. 206. kpc
  Art. 206. § 1.   Termin rozprawy wyznacza przewodniczący. Jednocześnie z wyznaczeniem pierwszej rozprawy zarządza doręczenie pozwu i...
 • Art. 207. kpc
  Art. 207. § 1.   Pozwany może przed pierwszą rozprawą wnieść odpowiedź na pozew. § 2.  W sprawach zawiłych lub rozrachunkowych...
 • Art. 208. kpc
  Art. 208. § 1.  Przewodniczący, stosownie do okoliczności, wyda przed rozprawą na podstawie pozwu i innych pism procesowych zarządzenia...
 • Art. 209. kpc
  Art. 209.  Każda ze stron może w piśmie procesowym żądać przeprowadzenia rozprawy w jej nieobecności.
 • Art. 210. kpc
  Art. 210. § 1.  Rozprawa odbywa się w ten sposób, że po wywołaniu sprawy strony - najpierw powód, a potem pozwany - zgłaszają ustnie...
 • Art. 211. kpc
  Art. 211.  W razie nieobecności strony na rozprawie przewodniczący lub wyznaczony przez niego sędzia sprawozdawca przedstawia jej...
 • Art. 212. kpc
  Art. 212.   Przewodniczący, jeżeli to możliwe, jeszcze przed wszczęciem postępowania dowodowego powinien przez zadawanie pytań stronom...
 • Art. 213. kpc
  Art. 213.  § 1.  Fakty powszechnie znane sąd bierze pod uwagę nawet bez powołania się na nie przez strony. § 2.  Sąd jest związany...
 • Art. 214. kpc
  Art. 214. § 1.   Rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd stwierdzi nieprawidłowość w doręczeniu wezwania albo jeżeli nieobecność strony...
 • Art. 215. kpc
  Art. 215.  Rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd postanowi wezwać do wzięcia udziału w sprawie lub zawiadomić o toczącym się procesie...
 • Art. 216. kpc
  Art. 216.  Sąd może w celu dokładniejszego wyjaśnienia stanu sprawy zarządzić stawienie się stron lub jednej z nich osobiście albo...
 • Art. 217. kpc
  Art. 217. § 1.  Strona może aż do zamknięcia rozprawy przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swych wniosków lub dla...
 • Art. 218. kpc
  Art. 218.  Sąd może zarządzić oddzielną rozprawę co do pozwu głównego i wzajemnego, jako też co do jednego z kilku roszczeń połączonych...
 • Art. 219. kpc
  Art. 219.  Sąd może zarządzić połączenie kilku oddzielnych spraw toczących się przed nim w celu ich łącznego rozpoznania lub także...
 • Art. 220. kpc
  Art. 220.  Sąd może ograniczyć rozprawę do poszczególnych zarzutów lub zagadnień wstępnych.
 • Art. 221 kpc
  Art. 221 . Pozwany nie może odmówić wdania się w spór co do istoty sprawy, chociaż wniósł zarzuty formalne.
 • Art. 222. kpc
  Art. 222.  Oddalając zarzuty, których uwzględnienie uzasadniałoby odrzucenie pozwu, sąd wyda oddzielne postanowienie i może wstrzymać...
 • Art. 223. kpc
  Art. 223. § 1.  Przewodniczący powinien we właściwej chwili skłaniać strony do pojednania, zwłaszcza na pierwszym posiedzeniu, po...
 • Art. 224. kpc
  Art. 224.  § 1.  Przewodniczący zamyka rozprawę po przeprowadzeniu dowodów i udzieleniu głosu stronom. § 2.  Można zamknąć rozprawę...
 • Art. 225. kpc
  Art. 225.  Sąd może zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo.
 • Art. 226. kpc
  Art. 226.  Od zarządzeń przewodniczącego wydanych w toku rozprawy strony mogą odwołać się do sądu.  
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 187. kpc
  Art. 187. § 1.  Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać: 1) dokładnie określone żądanie, a w...
 • Art. 193. kpc
  Art. 193. § 1.  Zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeżeli nie wpływa na właściwość sądu. § 2.   Jeżeli w myśl przepisu...
 • Art. 203. kpc
  Art. 203. § 1.  Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest...
 • Art. 213. kpc
  Art. 213.  § 1.  Fakty powszechnie znane sąd bierze pod uwagę nawet bez powołania się na nie przez strony. § 2.  Sąd jest związany...