Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
 • DZIAŁ II. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI PIERWSZEJ INSTANCJI
 • Rozdział 2. Pozew
 • Art. 187. kpc
  Art. 187. § 1.  Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać: 1) dokładnie określone żądanie, a w...
 • Art. 188. kpc
  Art. 188. 
 • Art. 189. kpc
  Art. 189.  Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny....
 • Art. 190. kpc
  Art. 190.  Można dochodzić przyszłych powtarzających się świadczeń, jeżeli nie sprzeciwia się temu treść łączącego strony stosunku...
 • Art. 191. kpc
  Art. 191.  Powód może dochodzić jednym pozwem kilku roszczeń przeciwko temu samemu pozwanemu, jeżeli nadają się one do tego samego...
 • Art. 192. kpc
  Art. 192.  Z chwilą doręczenia pozwu: 1) nie można w toku sprawy wszcząć pomiędzy tymi samymi stronami nowego postępowania o to samo...
 • Art. 193. kpc
  Art. 193. § 1.  Zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeżeli nie wpływa na właściwość sądu. § 2.   Jeżeli w myśl przepisu...
 • Art. 194. kpc
  Art. 194. § 1.   Jeżeli okaże się, że powództwo nie zostało wniesione przeciwko osobie, która powinna być w sprawie stroną pozwaną, sąd...
 • Art. 195. kpc
  Art. 195. § 1.  Jeżeli okaże się, że nie występują w charakterze powodów lub pozwanych wszystkie osoby, których łączny udział w sprawie...
 • Art. 196. kpc
  Art. 196. § 1.  Jeżeli okaże się, że powództwo zostało wniesione nie przez osobę, która powinna występować w sprawie w charakterze...
 • Art. 197. kpc
  Art. 197. 
 • Art. 198. kpc
  Art. 198. § 1.  Wezwanie do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanego, dokonane przez sąd zgodnie z artykułami poprzedzającymi,...
 • Art. 199. kpc
  Art. 199. § 1.  Sąd odrzuci pozew: 1) jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna;   2) jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi...
 • Art. 200. kpc
  Art. 200. § 1.  Sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę sądowi właściwemu. Postanowienie sądu może zapaść na...
 • Art. 201. kpc
  Art. 201.  § 1.  Przewodniczący bada, w jakim trybie sprawa powinna być rozpoznana oraz czy podlega rozpoznaniu według przepisów o...
 • Art. 202. kpc
  Art. 202 .  Niewłaściwość sądu dającą się usunąć za pomocą umowy stron sąd bierze pod rozwagę tylko na zarzut pozwanego, zgłoszony i...
 • Art. 203. kpc
  Art. 203. § 1.  Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest...
 • Art. 204. kpc
  Art. 204. § 1.  Powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeżeli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do...
 • Art. 205. kpc
  Art. 205.   Sąd rejonowy może na wniosek pozwanego, złożony aż do zamknięcia rozprawy, przekazać sprawę sądowi okręgowemu, jeżeli...
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 186. kpc
  Art. 186. § 1.  Jeżeli wzywający nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie przeciwnika włoży na niego obowiązek zwrotu kosztów...
 • Art. 192. kpc
  Art. 192.  Z chwilą doręczenia pozwu: 1) nie można w toku sprawy wszcząć pomiędzy tymi samymi stronami nowego postępowania o to samo...
 • Art. 200. kpc
  Art. 200. § 1.  Sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę sądowi właściwemu. Postanowienie sądu może zapaść na...
 • Art. 202. kpc
  Art. 202 .  Niewłaściwość sądu dającą się usunąć za pomocą umowy stron sąd bierze pod rozwagę tylko na zarzut pozwanego, zgłoszony i...
 • Art. 209. kpc
  Art. 209.  Każda ze stron może w piśmie procesowym żądać przeprowadzenia rozprawy w jej nieobecności.