Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
 • DZIAŁ I. SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA OSOBOWEGO
 • Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie
 • Art. 544. kpc
  Art. 544. § 1.   Sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych, które rozpoznają je w składzie trzech sędziów...
 • Art. 545. kpc
  Art. 545. § 1.   Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić: 1) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie; ...
 • Art. 546. kpc
  Art. 546. § 1.   Uczestnikami postępowania o ubezwłasnowolnienie są z mocy samego prawa prócz wnioskodawcy: 1) osoba, której dotyczy...
 • Art. 547. kpc
  Art. 547.  § 1.  Osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, należy wysłuchać niezwłocznie po wszczęciu postępowania;...
 • Art. 548. kpc
  Art. 548.  § 1.  Jeżeli wniosek o ubezwłasnowolnienie dotyczy osoby pełnoletniej, sąd może na wniosek uczestnika postępowania lub z...
 • Art. 549. kpc
  Art. 549. § 1.  Osoba, dla której ustanowiono doradcę tymczasowego, ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych na równi z osobą...
 • Art. 550. kpc
  Art. 550. § 1.  Postanowienie o ustanowieniu doradcy tymczasowego traci moc z chwilą, gdy: 1) wniosek o ubezwłasnowolnienie został...
 • Art. 551. kpc
  Art. 551. § 1.  O ustanowieniu lub odwołaniu doradcy tymczasowego należy z urzędu zawiadomić sąd opiekuńczy. § 2.  Na postanowienie...
 • Art. 552. kpc
  Art. 552.  § 1.  Jeżeli według wniosku ubezwłasnowolnienie ma być orzeczone z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego,...
 • Art. 553. kpc
  Art. 553.  § 1.  Osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, musi być zbadana przez biegłego lekarza psychiatrę lub neurologa,...
 • Art. 554. kpc
  Art. 554. § 1.   Sąd może, jeżeli na podstawie opinii dwóch biegłych lekarzy uzna to za niezbędne, zarządzić oddanie osoby, której...
 • Art. 555. kpc
  Art. 555.  Orzeczenie w przedmiocie ubezwłasnowolnienia może zapaść tylko po przeprowadzeniu rozprawy.
 • Art. 556. kpc
  Art. 556.  § 1.  Sąd może zaniechać doręczenia pism sądowych, wezwania lub wysłuchania osoby, której dotyczy wniosek o...
 • Art. 557. kpc
  Art. 557.  W postanowieniu o ubezwłasnowolnieniu sąd orzeka, czy ubezwłasnowolnienie jest całkowite, czy też częściowe i z jakiego...
 • Art. 558. kpc
  Art. 558. § 1.   Sąd, który orzekł ubezwłasnowolnienie, zarządza z urzędu przesłanie sądowi opiekuńczemu odpisu prawomocnego...
 • Art. 559. kpc
  Art. 559.  § 1.  Sąd uchyli ubezwłasnowolnienie, gdy ustaną przyczyny, dla których je orzeczono; uchylenie może nastąpić także z...
 • Art. 560. kpc
  Art. 560.  § 1.  Do zaskarżania postanowień uprawniony jest sam ubezwłasnowolniony nawet wówczas, gdy ustanowiony został doradca...
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 527. kpc
  Art. 527.  Do zgłoszenia wniosku o uznanie za zmarłego uprawniony jest każdy zainteresowany.
 • Art. 532. kpc
  Art. 532.  Dalsze postępowanie może toczyć się przed upływem terminu podanego w ogłoszeniu, nie może jednak być zakończone wcześniej...
 • Art. 540. kpc
  Art. 540.  Właściwy jest sąd, który w pierwszej instancji orzekł uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu.
 • Art. 541. kpc
  Art. 541. § 1.  Wniosek o uchylenie postanowienia orzekającego uznanie za zmarłego albo stwierdzającego zgon może zgłosić każdy...
 • Art. 548. kpc
  Art. 548.  § 1.  Jeżeli wniosek o ubezwłasnowolnienie dotyczy osoby pełnoletniej, sąd może na wniosek uczestnika postępowania lub z...