Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
 • DZIAŁ I. EGZEKUCJA Z RUCHOMOŚCI
 • Rozdział 2. Sprzedaż
 • Art. 864. kpc
  Art. 864. § 1.  Sprzedaż zajętych ruchomości nie może nastąpić wcześniej niż siódmego dnia od daty zajęcia. § 2.  Sprzedaż zajętych...
 • Art. 865. kpc
  Art. 865. § 1.   Zajęte ruchomości nie używane, stanowiące przedmiot obrotu handlowego, komornik na wniosek strony może sprzedać...
 • Art. 866. kpc
  Art. 866.  Art. 866 1 .   Zajęte ruchomości, których sprzedaż wymaga zezwolenia, komornik sprzeda za pośrednictwem przedsiębiorstwa...
 • Art. 867. kpc
  Art. 867.  § 1.   Zajęte ruchomości, niesprzedane według przepisów poprzedzających, komornik sprzedaje w drodze licytacji publicznej....
 • Art. 868. kpc
  Art. 868.  Minister Sprawiedliwości ustali w drodze rozporządzenia przepisy określające zasady i tryb przeprowadzenia publicznej...
 • Art. 869. kpc
  Art. 869. § 1.  Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt...
 • Art. 870. kpc
  Art. 870. § 1.  Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze...
 • Art. 871. kpc
  Art. 871.   Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset...
 • Art. 872. kpc
  Art. 872. § 1.  Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. § 2....
 • Art. 873. kpc
  Art. 873.  O ściągnięciu od nabywcy należności według artykułu poprzedzającego orzeka sąd. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
 • Art. 874. kpc
  Art. 874.  Nabywca po uprawomocnieniu się przybicia i zapłaceniu całej ceny staje się właścicielem nabytych ruchomości. Gdy sąd odmówi...
 • Art. 875. kpc
  Art. 875. § 1.  Jeżeli licytacja nie doszła do skutku, wierzyciel może w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika...
 • Art. 876. kpc
  Art. 876.  Jeżeli nabywca jest jedynym wierzycielem egzekwującym albo jeżeli cena nabycia wystarcza na zaspokojenie wszystkich...
 • Art. 877. kpc
  Art. 877.  Jeżeli druga licytacja nie doszła do skutku, wierzycielowi w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika...
 • Art. 878. kpc
  Art. 878.  Jeżeli dłużnik lub dozorca odmawia wydania rzeczy nabywcy, komornik na wniosek nabywcy postąpi jak przy egzekucji roszczeń...
 • Art. 879 kpc
  Art. 879 . Kto nabywa rzecz na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją...
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 852. kpc
  Art. 852. § 1.   Z zajętych pieniędzy komornik zaspokoi wierzycieli, a jeżeli nie wystarczają na zaspokojenie wszystkich wierzycieli,...
 • Art. 853. kpc
  Art. 853.  § 1.  Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, komornik oznacza wartość zajętych ruchomości i umieszcza ją w protokole...
 • Art. 860. kpc
  Art. 860.  Komornik może z ważnych przyczyn zwolnić dozorcę i ustanowić innego. Zmianę dozorcy komornik zarządzi po wysłuchaniu stron,...
 • Art. 866. kpc
  Art. 866.  Art. 866 1 .   Zajęte ruchomości, których sprzedaż wymaga zezwolenia, komornik sprzeda za pośrednictwem przedsiębiorstwa...
 • Art. 868. kpc
  Art. 868.  Minister Sprawiedliwości ustali w drodze rozporządzenia przepisy określające zasady i tryb przeprowadzenia publicznej...