Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
 • DZIAŁ I. EGZEKUCJA Z RUCHOMOŚCI
 • Rozdział 1. Zajęcie
 • Art. 844. kpc
  Art. 844.  § 1 . Egzekucja z ruchomości należy do komornika tego sądu, w którego okręgu znajdują się ruchomości, chyba że wierzyciel...
 • Art. 845. kpc
  Art. 845. § 1 . Do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie. § 2 . Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź...
 • Art. 846. kpc
  Art. 846. § 1.  Egzekucja z ułamkowej części rzeczy ruchomej będącej wspólną własnością kilku osób odbywa się w sposób przewidziany dla...
 • Art. 847. kpc
  Art. 847. § 1.  Komornik dokonuje zajęcia przez wpisanie ruchomości do protokołu zajęcia. Odpis protokołu zajęcia należy doręczyć...
 • Art. 848. kpc
  Art. 848.  Zajęcie ma ten skutek, że rozporządzenie ruchomością dokonane po zajęciu nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania, a...
 • Art. 849. kpc
  Art. 849.  Jeżeli komornik przerywa zajęcie, powinien stosownie do okoliczności poczynić kroki zapobiegające usunięciu ruchomości...
 • Art. 850. kpc
  Art. 850.  Wierzyciel może żądać, aby zajęcie nastąpiło w jego obecności. W tym wypadku komornik zawiadomi go o terminie, w którym...
 • Art. 851. kpc
  Art. 851.  Jeżeli zajęte już ruchomości mają być zajęte na zaspokojenie innej jeszcze wierzytelności, komornik dokona nowego zajęcia...
 • Art. 852. kpc
  Art. 852. § 1.   Z zajętych pieniędzy komornik zaspokoi wierzycieli, a jeżeli nie wystarczają na zaspokojenie wszystkich wierzycieli,...
 • Art. 853. kpc
  Art. 853.  § 1.  Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, komornik oznacza wartość zajętych ruchomości i umieszcza ją w protokole...
 • Art. 854. kpc
  Art. 854.  Na każdej zajętej ruchomości komornik umieści znak ujawniający na zewnątrz jej zajęcie, a jeżeli to nie jest możliwe, ujawni...
 • Art. 855. kpc
  Art. 855. § 1 . Zajęte ruchomości komornik pozostawi we władaniu osoby, u której je zajął. Jednakże z ważnych przyczyn komornik może w...
 • Art. 856. kpc
  Art. 856. § 1.  Dozorca lub dłużnik, któremu powierzono dozór, obowiązani są przechowywać oddane im pod dozór ruchomości z taką...
 • Art. 857. kpc
  Art. 857. § 1.  Dozorca nie odpowiada za pogorszenie, uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie zajętych ruchomości, jeżeli zachował...
 • Art. 858. kpc
  Art. 858. § 1 . Dozorca może żądać zwrotu wydatków związanych z przechowywaniem oraz wynagrodzenia za dozór odpowiednio do poniesionych...
 • Art. 859. kpc
  Art. 859.  Na postanowienie sądu co do zwrotu wydatków i wynagrodzenia dozorcy przysługuje zażalenie.
 • Art. 860. kpc
  Art. 860.  Komornik może z ważnych przyczyn zwolnić dozorcę i ustanowić innego. Zmianę dozorcy komornik zarządzi po wysłuchaniu stron,...
 • Art. 861. kpc
  Art. 861.  Jeżeli zajęte ruchomości pozostawiono w pomieszczeniu należącym do dłużnika i dozór powierzono jemu samemu lub członkowi...
 • Art. 862. kpc
  Art. 862. § 1.   Jeżeli rzecz oddana pod dozór osobie nie uprawnionej do korzystania z niej przynosi dochód, dozorca obowiązany jest po...
 • Art. 863. kpc
  Art. 863.  Minister Sprawiedliwości może w drodze rozporządzenia zarządzić utrzymywanie osobnych pomieszczeń do przechowywania i...
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 844. kpc
  Art. 844.  § 1 . Egzekucja z ruchomości należy do komornika tego sądu, w którego okręgu znajdują się ruchomości, chyba że wierzyciel...
 • Art. 848. kpc
  Art. 848.  Zajęcie ma ten skutek, że rozporządzenie ruchomością dokonane po zajęciu nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania, a...
 • Art. 860. kpc
  Art. 860.  Komornik może z ważnych przyczyn zwolnić dozorcę i ustanowić innego. Zmianę dozorcy komornik zarządzi po wysłuchaniu stron,...
 • Art. 867. kpc
  Art. 867.  § 1.   Zajęte ruchomości, niesprzedane według przepisów poprzedzających, komornik sprzedaje w drodze licytacji publicznej....
 • Art. 873. kpc
  Art. 873.  O ściągnięciu od nabywcy należności według artykułu poprzedzającego orzeka sąd. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.