Prawo

Encyklopedia Prawa

Zwyczajne walne zgromadzenie
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Zwyczajne walne zgromadzenie
Zgodnie z art. 395 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Dotyczy to osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.
Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: