Prawo

Encyklopedia Prawa

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Zgłoszenie zamiaru koncentracji
Polska ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w odwrotności do prawa unijnego
nie zawiera legalnej definicji koncentracji. Jest to uzasadnione ze względu na obowiązek stosowania przepisów rozporządzenia bezpośrednio w porządku prawnym państw członkowskich.

Polska ustawa antymonopolowa za koncentracje podlegające kontroli Prezesa UOKiK
uznaje w art. 13 ust. 2:
a) połączenia samodzielnych przedsiębiorców;
b) przejęcia kontroli nad jednym lub większą liczbą przedsiębiorców w drodze nabycia lub objęcia udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych;
c) utworzenie wspólnego przedsiębiorcy;
d) nabycie części mienia innego przedsiębiorcy - wówczas obrót z takiego mienia dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi przekraczać równowartość 10 mln euro w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających rok dokonania zgłoszenia.

W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem
co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej
koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.

Zgodnie z art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, jeżeli:
1) łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub
2) łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro.

Obowiązek notyfikacji nie występuje jeśli koncentracja dokonana przez przedsiębiorców nie przekraczających łącznie w/w progu.

Powinno się dokonać wyodrębnienia przypadków, kiedy w praktyce koncentracja dokonywana w toku postępowania upadłościowego podlega notyfikacji, a kiedy jej nie podlega. Zamiar koncentracji (bez względu na jej postać), do której dochodzi w toku postępowania upadłościowego nie wymaga zgłoszenia do Prezesa UOKiK.

Obowiązek zgłoszenia występuje w następujących przypadkach:
- gdy ma dojść do przejęcia kontroli, jeśli zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo
- jeśli zamierzający należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: