Prawo

Encyklopedia Prawa

Zasada swobody umów
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Zasada swobody umów
Artykuł 353[1] kodeksu cywilnego stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Zgodnie z art. 353 [1] KC zasada swobody umów wiąże się z czterema cechami:
- swoboda decydowania o zawarciu lub niezawarciu kontraktu,
- dowolność w wyborze kontrahenta,
- treść umowy może być formułowana dowolnie przez strony
- swobodnego wyboru formy umowy.

W ramach swobody umów strony mogą:
- zawrzeć umowę na zasadach określonych w kodeksie;
- zawrzeć umowę wprowadzając do niej pewne zmiany
(np. klauzule, dodatkowe zastrzeżenia umowne itp.)
- zawrzeć umowę modyfikując jej treść z zachowaniem ograniczeń wynikających z art. 353 [1] KC.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: