Prawo

Encyklopedia Prawa

Zaproszenie na zgromadzenie wspólników (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Zaproszenie na zgromadzenie wspólników (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)
Zgromadzenie wspólników jest wraz z zarządem obligatoryjnym organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To podczas zgromadzenia zapadają uchwały związane z funkcjonowaniem spółki. Bez odbycia się zgromadzenia mogą być podjęte decyzje jedynie poprzez pisemną zgodę wszystkich wspólników lub na głosowaniu pisemnym. Zgromadzenie wspólników może mieć formę zwyczajną lub nadzwyczajną. Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Zwoływanie zgromadzenia wspólników
Zgromadzenie wspólników wymaga formalnego zwołania, bez względu na to, czy ma być to zgromadzenie zwyczajne, czy nadzwyczajne. Wyróżnia się dwa odstępstwa od tej reguły. Po pierwsze, na zgromadzeniu wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy. Po drugie, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. W tych sytuacjach, uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników.

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd. Do jego zwołania mogą być uprawnieni także wspólnicy, ale jedynie kiedy zarząd nie wywiązywał się ze swojego obowiązku.

Następstwem podjęcia uchwały zarządu o zwołaniu zgromadzenia jest zawiadomienie wspólników. Nie są wymagane podpisy wszystkich członków zarządu. Pod treścią zawiadomienia podpisuje się wyznaczony członek zarządu.

Wymogi formalne
W zaproszeniach na zgromadzenie wymagana jest data, godzina i miejsce zgromadzenia a także szczegółowy porządek obrad. Jeśli zebranie ma dotyczyć zamierzonej zmiany umowy spółki trzeba wskazać elementy treści proponowanych zmian. Z treści zaproszenia musi wynikać jakie kwestie będą omawiane i poddane pod głosowanie. Porządek obrad należy formułować na tyle szczegółowo, na ile jest to możliwe.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: