Prawo

Encyklopedia Prawa

Rękojmia za wady
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Rękojmia za wady
Stanowi dodatkową ochronę kupującego w przypadku wad towaru. Wyróżnia się jej dwa rodzaje - rękojmia za wady fizyczne i za wady prawne.
Zgodnie z Art. 556. § 1. Kodeksu cywilnego, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej. W razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne).
Kodeks cywilny reguluje rękojmię, w odniesieniu wyłącznie do sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami. W przypadku sprzedaży konsumenckiej obcuje się z uprawnieniami wynikającymi z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez rok, a w przypadku wad budynku - przez 3 lata, od chwili wydania rzeczy kupującemu.

Uprawnienia z tytułu rękojmi
Z tytułu rękojmi kupujący może żądać:
- odstąpienia od umowy,
- obniżenia ceny,
- wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad,
- naprawy.

Od umowy nie można odstąpić w sytuacji, gdy sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie (zwrot pieniędzy za zwrot towaru). Jeżeli rzeczy była już wymieniana lub naprawiana, chyba że wady nieumożliwianą normalnego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem. Jeśli klient przez zakupem produktu wiedział o wadze w chwili zawarcia umowy, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: