Prawo

Encyklopedia Prawa

Podmiot publiczny
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Podmiot publiczny
Zgodnie z art. 2 ustawy o partnerstwie publiczno -prywatnym pod pojęciem podmiotu publicznego rozumie się:
a) jednostkę sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,
b) inną, niż określona w lit. a, osobę prawną, utworzoną w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w lit. a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
- finansują ją w ponad 50% lub
- posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
- sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
- mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,
c) związki podmiotów o których mowa powyżej.

Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: