Prawo

Encyklopedia Prawa

Księga udziałów
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Księga udziałów
Zgodnie z Art. 188 kodeksu spółek handlowych, do prowadzenia księgi udziałów zobowiązany jest zarząd spółki.

Należy w niej wpisywać:
- nazwisko i imię albo firmę (nazwę),
- siedzibę każdego wspólnika,
- adres,
- liczbę i wartość nominalną jego udziałów,
- ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika,
- wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów.

Księga udziałów jest dostępna do wglądu wspólników. Po każdym wpisaniu zmiany zarząd składa sądowi rejestrowemu podpisaną przez wszystkich członków zarządu nową listę wspólników z wymienieniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich oraz wzmianką o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału.

Sankcje za brak księgi
Jeśli osoba będąca członkiem zarządu spółki handlowej nie prowadzi księgi udziałów podlega grzywnie do 20 tys. zł. Grzywna może być nakładana także na likwidatorów spółki. Nakłada ją sąd rejestrowy.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: