Prawo

Encyklopedia Prawa

Instrumenty rynku pieniężnego
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Instrumenty rynku pieniężnego
Zgodnie z art. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, pod pojęciem instrumentów rynku pieniężnego rozumie się papiery wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe, wyemitowane lub wystawione na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, które mogą być przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 20 sierpnia 2004 precyzuje, że instrumenty rynku pieniężnego powinny posiadać rating nie niższy niż krótkoterminowy rating:
1) na poziomie co najmniej A3 - wydany przez agencję ratingową Standard&Poor's;
2) na poziomie co najmniej P3 - wydany przez agencję ratingową Moody's;
3) na poziomie co najmniej F3 - wydany przez agencję ratingową Fitch Ratings.
Dodatkowo instrument rynku pieniężnego nieposiadający ratingu nadanego przez przynajmniej jedną z agencji może być przedmiotem lokat funduszu, jeżeli:
1) emisja instrumentów rynku pieniężnego jest w całości gwarantowana lub poręczana przez gwaranta lub poręczyciela posiadającego rating na poziomie nie niższym niż określony powyżej lub
2) emitent instrumentów rynku pieniężnego posiada rating na poziomie nie niższym niż określony powyżej,
Instrument rynku pieniężnego nie może być przedmiotem lokat funduszu, jeżeli ten instrument, emitent, gwarant lub poręczyciel tego instrumentu posiada ratingi nadane przez dwie lub przez trzy agencje ratingowe, o których mowa powyżej a którykolwiek rating jest określony na poziomie niższym niż wskazany.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: