Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Pomoc społeczna, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/6
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - pomoc społeczna
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 115 poz. 728
  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 88 poz. 539
  Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 69 poz. 415
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 231 poz. 1701
  Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 216 poz. 1609
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 201 poz. 1455
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 141 poz. 998
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2007 r. w sprawie realizacji "Rządowego Programu pomocy obywatelom polskim i ich rodzinom ewakuowanym przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z Republiki Iraku"
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 118 poz. 813
  Konwencja o pomocy żywnościowej, sporządzona w Londynie dnia 13 kwietnia 1999 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 70 poz. 473
  Ustawa z dnia 16 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 70 poz. 471
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 52 poz. 346
  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów składania i rozpatrywania wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych, treści wniosku, kryteriów jego oceny, wzoru formularza rozliczenia udzielonego wsparcia oraz minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia, jakie muszą spełniaç pozyskane lokale mieszkalne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 48 poz. 320
  Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie pomocy społecznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 35 poz. 221
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla uchodźców
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 251 poz. 1844
  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 249 poz. 1831
  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej
  Więcej
nowsze 1 2 3 4 5 6
 • Adres publikacyjny: