Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej
Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2006 nr 249 poz. 1831
Tytuł:Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej
Data ogłoszenia:2006-12-29
Data wejscia w życie:2006-12-31

1831

USTAWA

z dnia 8 grudnia 2006 r.

o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Art. 1. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 152:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Domy pomocy społecznej, które nie osiągają obowiązującego standardu, są obowiązane do opracowania i realizacji programu naprawczego do końca 2010 r.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zachowują moc zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej wydane przed dniem wejścia w życie ustawy.”,

c) dodaje się ust. 4--6 w brzmieniu:

„4. Zezwolenia warunkowe na prowadzenie domu pomocy społecznej zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

5. Od dnia 1 stycznia 2009 r. organ gminy nie może kierować osób do domu pomocy społecznej prowadzonego na podstawie zezwolenia warunkowego.

6. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej prowadzonym na podstawie zezwolenia warunkowego po dniu 31 grudnia 2007 r. nie może ulec podwyższeniu, aż do miesiąca, w którym zostanie wydane zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej.”;

2) w art. 154:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Placówki opiekuńczo-wychowawcze, które nie osiągają wymaganego standardu, są obowiązane do opracowania programu naprawczego do końca 2007 r.”,

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Placówki opiekuńczo-wychowawcze, które nie osiągają wymaganego standardu, są obowiązane do realizacji programu naprawczego do dnia 31 grudnia 2010 r.”.

Art. 2. Podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, które nie spełniają standardów określonych w art. 68 ust. 4 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, są obowiązane dostosować do tych wymagań placówki do dnia 31 grudnia 2010 r.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 i Nr 186, poz. 1380.