Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Areszt tymczasowy, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Kodeksy - areszt tymczasowy
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 236 poz. 1742
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzażonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 65 poz. 459
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 15 poz. 142
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 204 poz. 1986
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunków i sposobu zaopatrzenia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w protezy, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 192 poz. 1881
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2003 r. w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 186 poz. 1820
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 171 poz. 1665
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2003 r. w sprawie szczegółowych, zasad, zakresu i trybu współdziałania zakładów opieki zdrowotnej ze służbą zdrowia w zakładach karnych i aresztach śledczych w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 159 poz. 1546
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 152 poz. 1498
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary aresztu wojskowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 152 poz. 1494
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 151 poz. 1469
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 151 poz. 1467
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 8 poz. 80
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 82 poz. 927
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1999 r. w sprawie zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 90 poz. 557
  Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r.
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: