Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Spółka komandytowo-akcyjna - będą zmiany w opodatkowaniu?

0
Podziel się

Zasadniczą zmianą przewidzianą w projekcie jest opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej.

Spółka komandytowo-akcyjna - będą zmiany w opodatkowaniu?
bEgxkMsB

W ostatnim czasie uległy zmianie szczególnie korzystne uwarunkowania prawnopodatkowe spółki komandytowo-akcyjnej. Uwarunkowania te stwarzały bardzo atrakcyjny sposób dokonywania optymalizacji w roku podatkowym.

Na szczególna uwagę zasługiwała uchwała składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 stycznia 2012 roku, sygn. akt II FPS 1/11, w którym Sąd zważył, iż akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej nie ma obowiązku płacenia comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, lecz rozlicza go dopiero z chwilą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenia o wypłacie dywidendy w kolejnym roku podatkowym. To stanowisko potwierdzone zostało w interpretacji ogólnej nr DD5/033/1/12/KSM/DD-125 Ministra Finansów z 18 maja 2012 roku.

W chwili obecnej jesteśmy świadkami zmian, jakie zachodzą w związku z tak korzystnymi dla podatnika regulacjami podatkowymi spółki komandytowo-akcyjnej, stwarzającymi _ de facto _swoisty raj podatkowy dla zainteresowanych.

bEgxkMsD

Nie tak dawno na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawiła się informacja, iż przygotowywany jest projekt zmiany regulacji dotyczących opodatkowania spółki komandytowo-akcyjnej. Projekt znajduje się obecnie we wstępnej fazie ustaleń. Wiadomo jednak, iż zmiany dotyczyć będą zarówno przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/236/210412.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/konwersja;wierzytelnosci;szansa;dla;upadajacej;spolki,190,0,1173694.html) *Ostatnia szansa dla upadających firm * Firma może spłacić długi oddając wierzycielowi swoje udziały lub akcje, potrzebna jest do tego jednak stosowna umowa.

Powodem zmian jest konieczność dostosowania treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do zmieniającej się rzeczywistości prawnej i gospodarczej w wymiarze zarówno krajowym, jak i międzynarodowym oraz zmieniającego się prawa Unii Europejskiej. Potrzeba zmiany wynika z konieczności eliminacji mechanizmów wykorzystywania przepisów obowiązującej ustawy PIT i CIT w celu unikania opodatkowania, jak również uzupełnienia oraz doprecyzowania treści obecnie obowiązujących przepisów i ułatwienia ich stosowania w praktyce zarówno przez podatników, jak i organy podatkowe.

Projekt zmian ukierunkowany jest na uszczelnienie systemu podatków dochodowych, mając na celu ograniczenie istniejących mechanizmów optymalizacji podatkowej, jak również doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości w orzecznictwie. Zasadniczą zmianą przewidzianą w projekcie jest opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej, a więc nadanie jej podmiotowości na gruncie podatku dochodowego. Nadto projekt dotyczy także:

bEgxkMsJ
  • określenia zasad ustalenia wartości początkowej składników majątku, w które wyposażony jest zagraniczny zakład oraz sposobu ustalania wartości początkowej w spółce europejskiej i spółdzielni europejskiej - w przypadku przeniesienia jej siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  • przepisów o niedostatecznej kapitalizacji (w tym rozciągnięcie tej regulacji na udziały pośrednie);
  • wyłączenia prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku wypłacanych dywidend, gdy jej wypłata w państwie siedziby podmiotu wypłacającego była zaliczona do kosztów uzyskania przychodu lub w inny sposób odliczona od podatku (pożyczka partycypacyjna);
  • ustalania przychodów i kosztów świadczeń w naturze, w tym przychodów z tytułu między innymi wypłaty dywidendy lub wynagrodzenia z tytułu umorzenia (udziałów) akcji w formie rzeczowej.

Ponadto projekt precyzuje przepisy, których stosowanie budzi wątpliwości w praktyce, powodując rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Warto przypomnieć, iż optymalizacja, o której mowa w informacji zawartej na stronie BIP, polegała na zapłacie przez akcjonariusza podatku dochodowego od osób fizycznych bądź prawnych w momencie powstania roszczenia o wypłatę zysku na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku. Spółka komandytowo-akcyjna mogła być więc wykorzystana do uzyskania ulgi inwestycyjnej. Akcjonariusze nie byli zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego aż do momentu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy. Do momentu podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie, akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej nie miał obowiązku odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

Przyznanie spółce komandytowo-akcyjnej osobowości prawnej na gruncie prawa podatkowego spowoduje, iż podatek pobierany będzie dwukrotnie. Raz płacić go będzie sama spółka komandytowo-akcyjna według stawki 19 proc. wynikającej z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stosownie do wypracowanego zysku. Drugi raz podatek dochodowy - od osób fizycznych (18 proc. bądź 32 proc.) lub prawnych (19 proc.), płacić będzie sam akcjonariusz.

bEgxkMsK

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/238/246510.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/elektroniczne;postepowanie;upominawcze;-;potrzebne;sa;zmiany,215,0,1173463.html) *Dochodzenie długów. Resort usprawni system? * Resort sprawiedliwości chce, by system informatyczny automatycznie sprawdzał, czy roszczenie było już przedmiotem sporu sądowego.

Zmiany wiązać mogą się jednak również z problemami na tle regulacji europejskiej, a w szczególności w zakresie implementacji Dyrektywy Rady 2011/96/UE z 30 listopada 2011 roku w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich. Celem przedmiotowej dyrektywy jest zwolnienie od opodatkowania dochodów z dywidend otrzymywanych przez spółki dominujące w obszarze Unii Europejskiej. Dyrektywa w załączniku I część A zawiera spis spółek, do których ma zastosowanie. Spółki te w swej konstrukcji prawnej pozostają zbliżone do polskiej spółki komandytowo-akcyjnej. Samej jednak spółki komandytowo-akcyjnej w spisie brak (pojawia się jedynie spółka akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Brak w załączniku spółki komandytowo-akcyjnej, a jednocześnie chęć nadania jej podmiotowości na gruncie prawa podatkowego oraz opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych spowodować może, iż dywidendy wypłacane na rzecz akcjonariusza zagranicznego, spółki dominującej, nie będą zwolnione od opodatkowania. Sytuacja taka prowadzić będzie do nierównego traktowania podatników w obszarze Unii Europejskiej, co może stać się podstawą skargi przeciwko Polsce.

Proponowane zmiany są nadto ważnym sygnałem dla osób poszukujących sposobu optymalizacji podatkowej prowadzonej działalności gospodarczej. Po dokonaniu zmian w ustawach dochodowych, konieczne będzie poszukiwanie innej drogi optymalizacji. Warto już teraz zastanowić się nad ewentualnym planem działania, w szczególności, iż Ministerstwo Finansów zapowiada wprowadzenie nowych regulacji z początkiem 2013 roku.

bEgxkMsL
Czytaj więcej w Money.pl
Niewłaściwe przekształcenie spółki. Jak uniknąć błędów? Uchwała o przekształceniu powinna zawierać m.in. zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej.
Rezygnacja członka zarządu. Kto może przyjąć? Aby złożenie rezygnacji było skuteczne, wymaga zakomunikowania właściwemu organowi spółki.
Rejestracja firmy online. System ma wady Wadą systemu jest generowanie z błędami potrzebnych dokumentów. Nie można edytować podanego wzorca, a uzupełnienia trzeba zrobić w sądzie rejestrowym.

Karolina Służewska-Woźnicka jest adwokatem, a Jakub Krupka aplikantem adwokackim w Celichowski Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

bEgxkMte
prawo podatkowe
kraj
Źródło:
Kancelaria CSP
KOMENTARZE
(0)