Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Fundacja jako sposób reprezentacji grupy firm

0
Podziel się:

Fundacja może nabyć w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniądze lub inne rzeczy ruchome albo prawa majątkowe.

Fundacja jako sposób reprezentacji grupy firm
(Yuri_Arcurs/iStockphoto)

W gospodarce rynkowej nieraz spotkać się możemy z próbą wyparcia określonych przedsiębiorstw, produktów, usług lub ich grupy z rynku przez konkurencyjnych przedsiębiorców, a nawet państwa. Przykładem jest marka _ Made in Germany _, którą pod koniec XIX wieku wprowadzili w swoim kraju Brytyjczycy, aby wyrobić o produktach pochodzenia niemieckiego negatywną opinię, a w konsekwencji zapobiec zalewowi przez nie brytyjskiego rynku. Żeby przeciwdziałać tego typu sytuacjom, a także łamaniu praw autorskich i własności przemysłowej, dobrym pomysłem jest utworzenie przez zainteresowane podmioty fundacji, która reprezentować będzie ich interesy.

Zgodnie z ustawą z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991, Nr 46, poz. 203, zw. dalej u.f.) fundację mogą ustanowić osoby fizyczne - niezależnie od miejsca zamieszkania i obywatelstwa oraz osoby prawne - również te mające siedzibę za granicą. Ważne jest, aby siedziba fundacji znajdowała się na terytorium RP.

Fundację ustanawia się w określonym celu, który musi zostać określony w statucie. Celem fundacji powinna być realizacja celów społecznie lub gospodarczo użytecznych. Powinny one być zgodne z podstawowymi interesami RP.

Ustawa o fundacjach wymienia te cele, ale jest to wyliczenie o charakterze przykładowym. W praktyce fundacje mogą realizować każdy cel charytatywny lub społecznie albo gospodarczo użyteczny, ale tylko wtedy, gdy ma on charakter publiczny (np. ochrona wolnego rynku - przyp. aut.) (H. Cioch, _ Komentarz do art. 1 ustawy o fundacjach _[w:] Cioch H., Kidyba A., _ Ustawa o fundacjach. Komentarz _).

Fundację ustanawia fundator lub osoby przez niego upoważnione (fizyczne lub prawne). Następuje to przez ustalenie statutu w formie aktu notarialnego i wpisanie fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Statut powinien zawierać nazwę, siedzibę, majątek, cele, formy i zakres działalności fundacji. Ponadto fundator powinien określić skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/236/210412.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/konwersja;wierzytelnosci;szansa;dla;upadajacej;spolki,190,0,1173694.html) *Ostatnia szansa dla upadających firm * Firma może spłacić długi oddając wierzycielowi swoje udziały lub akcje, potrzebna jest do tego jednak stosowna umowa.

Fundacja ma osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS-u, co oznacza, że od tego momentu jest podmiotem praw i obowiązków. Może ona działać także transgranicznie, ponieważ w innych państwach jest uznawana za podmiot praw i obowiązków.

Po utworzeniu fundacja działa przez zarząd. Z jej ustanowieniem fundator zostaje pozbawiony wpływu na fundację. Statut może utworzyć także inne organy. Zarząd reprezentuje fundację na zewnątrz i kieruje jej działalnością.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Działalność ta musi pozostawać w ścisłym związku z prowadzoną działalnością statutową, ale nie może stanowić wyłącznego zadania fundacji. Oznacza to, że zysk z działalności gospodarczej musi tylko uzupełniać środki przeznaczone na działalność statutową. Z powyższego nie wynika jednak bezwzględny zakaz pokrywania się przedmiotu działalności gospodarczej fundacji z przedmiotem jej działalności statutowej (Postanowienie SN z 30 listopada 2000 r., I CKN 886/98, OSNC 2001/6/91).

Jeśli fundacja decyduje się na taką działalność, jej statut musi zawierać postanowienia o jej prowadzeniu, a jej środki majątkowe przeznaczone na ten cel powinny wynosić przynajmniej 1000 zł. W razie zarejestrowania w KRS fundacji, której statut nie przewiduje tej działalności, do jej prowadzenia potrzebna jest zmiana statutu oraz wpisanie tej zmiany do KRS-u.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/238/246510.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/elektroniczne;postepowanie;upominawcze;-;potrzebne;sa;zmiany,215,0,1173463.html) *Dochodzenie długów. Resort usprawni system? * Resort sprawiedliwości chce, by system informatyczny automatycznie sprawdzał, czy roszczenie było już przedmiotem sporu sądowego. Pozytywną stroną fundacji jest możliwość nabycia przez nią w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych. Takie nabycie jest wolne od podatku od spadków i darowizn.

Podsumowując, warto wyjaśnić, że próba zdyskredytowania niemieckich produktów zakończyła się klęską, a towary pochodzące z Niemiec są dziś cenione i pożądane na całym świecie. Stało się tak dlatego, że były one po prostu lepsze od brytyjskich. Jednakże, przy obecnej sytuacji rynkowej, posiadanie bardziej wartościowego produktu może okazać się dla jego sukcesu niewystarczające. Potrzebna jest także obrona swoich - społecznie lub gospodarczo użytecznych - interesów, co ułatwia utworzenie w tym celu fundacji.

Czytaj więcej w Money.pl
Rejestracja firmy online. System ma wady Wadą systemu jest generowanie z błędami potrzebnych dokumentów. Nie można edytować podanego wzorca, a uzupełnienia trzeba zrobić w sądzie rejestrowym.
Niewłaściwe przekształcenie spółki. Jak uniknąć błędów? Uchwała o przekształceniu powinna zawierać m.in. zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej.
Rezygnacja członka zarządu. Kto może przyjąć? Aby złożenie rezygnacji było skuteczne, wymaga zakomunikowania właściwemu organowi spółki.

Autor jest prawnikiem w BSO Prawo & Podatki

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)