Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08

Art. 148. § 1. Rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w statucie,  

2) uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki,  

3) ogłoszenie upadłości spółki,  

4) śmierć, ogłoszenie upadłości lub wystąpienie jedynego komplementariusza, chyba że statut stanowi inaczej,  

5) inne przyczyny przewidziane prawem.  

§ 2. Ogłoszenie upadłości akcjonariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki.

Ostatnie wątki na forum