Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08

Art. 146. § 1. Uchwały walnego zgromadzenia oprócz innych spraw, wymienionych w dziale niniejszym lub w statucie, wymaga:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariuszy z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy,  

2) udzielenie komplementariuszom prowadzącym sprawy spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,  

3) udzielenie członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,  

4) wybór biegłego rewidenta, chyba ze statut przewiduje w tej sprawie kompetencję rady nadzorczej,  

5) rozwiązanie spółki.  

§ 2. Zgody wszystkich komplementariuszy wymagają, pod rygorem nieważności, uchwały walnego zgromadzenia w sprawach:

1) powierzenia prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki jednemu albo kilku komplementariuszom,  

2) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej akcjonariuszom,  

3) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,  

4) zbycia nieruchomości spółki,  

5) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego,  

6) emisji obligacji,  

7) połączenia i przekształcenia spółki,  

8) zmiany statutu,  

9) rozwiązania spółki,  

10) innych czynności przewidzianych w dziale niniejszym lub w statucie.  

§ 3. Zgody większości komplementariuszy wymagają, pod rygorem nieważności, uchwały walnego zgromadzenia w sprawach:

1) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej komplementariuszom,  

2) sposobu pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy,  

3) innych czynności przewidzianych w statucie.  

Ostatnie wątki na forum