Sygnatura dokumentu: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1964 numer 9 poz. 59
Tytuł: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Data ogłoszenia: 1964-03-05
Data wejscia w życie: 1964-03-05
 • DZIAŁ III MAŁŻEŃSKIE USTROJE MAJĄTKOWE
 • Rozdział II. Umowne ustroje majątkowe.
 • Art. 47 krio
  Art. 47. § 1. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo...
 • Art. 48. krio
  Art. 48. Do ustanowionej umową wspólności majątkowej stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej, z zachowaniem przepisów...
 • Art. 49. krio
  Art. 49. § 1. Nie można przez umowę majątkową małżeńską rozszerzyć wspólności na:  1) przedmioty majątkowe, które przypadną...
 • Art. 50 krio
  Art. 50. Jeżeli wierzytelność powstała przed rozszerzeniem wspólności, wierzyciel, którego dłużnikiem jest tylko jeden małżonek, może...
 • Art. 51 krio
  Art. 51. W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem...
Kodeks rodzinny i opiekuńczy - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 40. krio
  Art. 40. Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków pozbawić drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem...
 • Art. 46. krio
  Art. 46. W sprawach nieunormowanych w artykułach poprzedzających od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią...
 • Art. 48. krio
  Art. 48. Do ustanowionej umową wspólności majątkowej stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej, z zachowaniem przepisów...
 • Art. 53. krio
  Art. 53. § 1. Rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa, w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków....
 • Art. 54. krio
  Art. 54. § 1. Orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. § 2. Z chwilą zniesienia...