Sygnatura dokumentu: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1964 numer 9 poz. 59
Tytuł: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Data ogłoszenia: 1964-03-05
Data wejscia w życie: 1964-03-05
 • DZIAŁ III MAŁŻEŃSKIE USTROJE MAJĄTKOWE
 • Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy
 • Art. 31. krio
  Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa)...
 • Art. 32. krio
  Art. 32. (uchylony).
 • Art. 33. krio
  Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:  1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,...
 • Art. 34 krio
  Art. 34. Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku,...
 • Art. 35. krio
  Art. 35. W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również...
 • Art. 36 krio
  Art. 36. § 1. Oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie...
 • Art. 37. krio
  Art. 37. § 1. Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:  1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia,...
 • Art. 38. krio
  Art. 38. Jeżeli na podstawie czynności prawnej dokonanej przez jednego małżonka bez wymaganej zgody drugiego osoba trzecia nabywa...
 • Art. 39. krio
  Art. 39. Jeżeli jeden z małżonków odmawia zgody wymaganej do dokonania czynności, albo jeżeli porozumienie z nim napotyka trudne do...
 • Art. 40. krio
  Art. 40. Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków pozbawić drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem...
 • Art. 41. krio
  Art. 41.  § 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku...
 • Art. 42. krio
  Art. 42. Wierzyciel małżonka nie może w czasie trwania wspólności ustawowej żądać zaspokojenia z udziału, który w razie ustania...
 • Art. 43. krio
  Art. 43. § 1. Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. § 2. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może...
 • Art. 44. krio
  Art. 44. (uchylony).
 • Art. 45. krio
  Art. 45. § 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z...
 • Art. 46. krio
  Art. 46. W sprawach nieunormowanych w artykułach poprzedzających od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią...
Kodeks rodzinny i opiekuńczy - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 35. krio
  Art. 35. W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również...
 • Art. 36 krio
  Art. 36. § 1. Oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie...
 • Art. 37. krio
  Art. 37. § 1. Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:  1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia,...
 • Art. 42. krio
  Art. 42. Wierzyciel małżonka nie może w czasie trwania wspólności ustawowej żądać zaspokojenia z udziału, który w razie ustania...
 • Art. 47 krio
  Art. 47. § 1. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo...
Ostatnie wątki na forum