Sygnatura dokumentu: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1964 numer 9 poz. 59
Tytuł: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Data ogłoszenia: 1964-03-05
Data wejscia w życie: 1964-03-05
 • DZIAŁ I OPIEKA NAD MAŁOLETNIM.
 • Rozdział II. Sprawowanie opieki.
 • Art. 154. krio
  Art. 154. Opiekun obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i...
 • Art. 155. krio
  Art. 155. § 1. Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką; podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego....
 • Art. 156. krio
  Art. 156. Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku...
 • Art. 157. krio
  Art. 157. Jeżeli opiekun doznaje przemijającej przeszkody w sprawowaniu opieki, sąd opiekuńczy może ustanowić kuratora.
 • Art. 158. krio
  Art. 158. O decyzjach w ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego opiekun powinien informować jego rodziców,...
 • Art. 159. krio
  Art. 159. § 1. Opiekun nie może reprezentować osób pozostających pod jego opieką:  1) przy czynnościach prawnych między tymi osobami;...
 • Art. 160. krio
  Art. 160. § 1. Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun obowiązany jest sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i...
 • Art. 161. krio
  Art. 161. § 1. Sąd opiekuńczy może zobowiązać opiekuna do złożenia do depozytu sądowego kosztowności, papierów wartościowych i innych...
 • Art. 162. krio
  Art. 162. § 1. Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo...
 • Art. 163. krio
  Art. 163. § 1. Opiekun może żądać od pozostającego pod opieką zwrotu nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki. Do...
 • Art. 164. krio
  Art. 164. Roszczenie osoby pozostającej pod opieką o naprawienie szkody wyrządzonej nienależytym sprawowaniem opieki przedawnia się z...
Kodeks rodzinny i opiekuńczy - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 146. krio
  Art. 146. Opiekę sprawuje opiekun. Wspólne sprawowanie opieki nad dzieckiem sąd może powierzyć tylko małżonkom.
 • Art. 154. krio
  Art. 154. Opiekun obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i...
Ostatnie wątki na forum