Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
 • DZIAŁ JEDYNASTY Układy zbiorowe pracy
 • Rozdział I Przepisy ogólne
 • Art. 238. kp
  Art. 238. § 1.   Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1) ponadzakładowej organizacji związkowej - należy przez to rozumieć...
 • Art. 239. kp
  Art. 239. § 1.  Układ zawiera się dla wszystkich pracowników zatrudnionych przez pracodawców objętych jego postanowieniami, chyba że...
 • Art. 240. kp
  Art. 240. § 1.  Układ określa: 1) warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy, z zastrzeżeniem § 3,   2)  wzajemne...
 • Art. 241. kp
  Art. 241.  Art. 241 1 .  Strony, określając wzajemne zobowiązania przy stosowaniu układu, mogą w szczególności ustalić: 1) sposób...
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 241. kp
  Art. 241 14 . § 1.   Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, zwany dalej ,,układem ponadzakładowym" , zawierają: 1) ze strony...
Ostatnie wątki na forum