Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ XV Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych
 • Rozdział 72 Przepisy ogólne
 • Art. 646. kpk
  Art. 646.   W sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych nie stosuje się przepisów o postępowaniu uproszczonym,...
 • Art. 647. kpk
  Art. 647.  § 1 . Orzecznictwu sądów wojskowych podlegają sprawy: 1)  żołnierzy w czynnej służbie wojskowej o przestępstwa: ...
 • Art. 648. kpk
  Art. 648.  Orzecznictwu sądów wojskowych podlegają także sprawy o: 1)  współdziałanie w popełnieniu przestępstw określonych w...
 • Art. 649. kpk
  Art. 649. § 1 . Jeżeli sprawca przestępstwa podlegającego orzecznictwu sądów wojskowych popełnił także przestępstwo podlegające...
 • Art. 650. kpk
  Art. 650. § 1.  Jeżeli w sprawie przeciwko dwóm lub więcej oskarżonym sąd wojskowy nie byłby właściwy do jej rozpoznania w całości bądź...
 • Art. 651. kpk
  Art. 651. § 1.  W sprawach o przestępstwa wymienione w art. 647 § 1 pkt 1 i 2 orzeka sąd wojskowy, obejmujący swoją właściwością...
 • Art. 652. kpk
  Art. 652.  W sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych orzekają stosownie do zakresu właściwości: 1) wojskowy sąd...
 • Art. 653. kpk
  Art. 653. § 1.  Wojskowy sąd garnizonowy orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do...
 • Art. 654. kpk
  Art. 654. § 1 . Wojskowy sąd okręgowy orzeka w pierwszej instancji w sprawach o przestępstwa: 1) popełnione przez żołnierzy...
 • Art. 655. kpk
  Art. 655. § 1 . Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa rozpoznaje: 1) środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji...
 • Art. 656. kpk
  Art. 656. § 1.  W sprawie dwu lub więcej oskarżonych, należącej do właściwości sądów wojskowych tego samego rzędu, orzeka sąd wojskowy...
 • Art. 657. kpk
  Art. 657. § 1.   Uprawnienia procesowe Prokuratora Generalnego i prokuratora apelacyjnego przysługują również Naczelnemu Prokuratorowi...
 • Art. 658. kpk
  Art. 658. § 1.  Prokurator wojskowy odmawia wszczęcia postępowania o przestępstwo ścigane na wniosek dowódcy jednostki wojskowej,...
 • Art. 659. kpk
  Art. 659.  W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek dowódcy jednostki wojskowej uprawnienia pokrzywdzonego lub instytucji określone...
 • Art. 660. kpk
  Art. 660. § 1.  Prokurator wojskowy może wszcząć postępowanie karne o przestępstwo ścigane na wniosek dowódcy jednostki wojskowej,...
 • Art. 661. kpk
  Art. 661. § 1 . Przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego staje się z chwilą złożenia skargi przez pokrzywdzonego przestępstwem...
 • Art. 662. kpk
  Art. 662. § 1.  O oskarżonym żołnierzu, oprócz danych określonych w art. 213 § 1 i 2, zbiera się też dane dotyczące przebiegu służby...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 652. kpk
  Art. 652.  W sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych orzekają stosownie do zakresu właściwości: 1) wojskowy sąd...
 • Art. 653. kpk
  Art. 653. § 1.  Wojskowy sąd garnizonowy orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do...
 • Art. 656. kpk
  Art. 656. § 1.  W sprawie dwu lub więcej oskarżonych, należącej do właściwości sądów wojskowych tego samego rzędu, orzeka sąd wojskowy...
 • Art. 668. kpk
  Art. 668. § 1.  Śledztwo prowadzi się w sprawach o zbrodnie, a w innych sprawach, gdy wymaga tego waga lub zawiłość sprawy. § 2.  ...
 • Art. 669. kpk
  Art. 669. § 1 . Ławnikiem nie może być żołnierz mający niższy stopień wojskowy niż oskarżony pełniący czynną służbę wojskową....