Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ XI Nadzwyczajne środki zaskarżenia
 • Rozdział 56 Wznowienie postępowania
 • Art. 540. kpk
  Art. 540. § 1.  Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem wznawia się, jeżeli: 1) w związku z postępowaniem dopuszczono...
 • Art. 540a. kpk
  Art. 540a.   Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić, jeżeli: 1)  skazany, do którego zastosowano...
 • Art. 541. kpk
  Art. 541. § 1.  Czyn, o którym mowa w art. 540 § 1 pkt 1, musi być ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym, chyba że orzeczenie takie...
 • Art. 542. kpk
  Art. 542. § 1.   Wznowienie postępowania może nastąpić na wniosek strony lub z urzędu. § 2.  Wniosek o wznowienie na korzyść złożyć...
 • Art. 543. kpk
  Art. 543. § 1.  Wznowienie postępowania, ograniczone wyłącznie do orzeczenia o roszczeniach majątkowych wynikających z przestępstwa,...
 • Art. 544. kpk
  Art. 544. § 1.   W kwestii wznowienia postępowania orzeka sąd okręgowy, zaś w kwestii wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem...
 • Art. 545. kpk
  Art. 545. § 1.   W postępowaniu o wznowienie stosuje się odpowiednio art. 425 § 2 zdanie pierwsze, § 3 i 4, art. 429, 430 § 1, art....
 • Art. 546. kpk
  Art. 546.  Jeżeli sąd zarządził sprawdzenie okoliczności w trybie art. 97, strony mają prawo wziąć udział w czynnościach sprawdzających.
 • Art. 547. kpk
  Art. 547. § 1.  Na postanowienie oddalające wniosek lub pozostawiające go bez rozpoznania przysługuje zażalenie, chyba że orzekł o tym...
 • Art. 548. kpk
  Art. 548.  Jeżeli postępowanie wznowiono na skutek wniosku na korzyść oskarżonego i toczy się ono po jego śmierci lub jeżeli zachodzi...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 523. kpk
  Art. 523.  § 1.  Kasacja może być wniesiona tylko z powodu uchybień wymienionych w art. 439 lub innego rażącego naruszenia prawa,...
 • Art. 528. kpk
  Art. 528. § 1.  Środek odwoławczy nie przysługuje na odmowę: 1) zwolnienia od uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 527 § 1,   2) ...
 • Art. 534. kpk
  Art. 534. § 1 . Jeżeli ustawa nie wymaga wydania wyroku, Sąd Najwyższy orzeka jednoosobowo, chyba że Prezes Sądu Najwyższego zarządzi...
 • Art. 537. kpk
  Art. 537. § 1.  Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy oddala kasację albo zaskarżone orzeczenie uchyla w całości lub w części. § 2....
 • Art. 540a. kpk
  Art. 540a.   Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić, jeżeli: 1)  skazany, do którego zastosowano...