Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ XI Nadzwyczajne środki zaskarżenia
 • Rozdział 55 Kasacja
 • Art. 518. kpk
  Art. 518.  Jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, do postępowania w trybie kasacji stosuje się odpowiednio...
 • Art. 519. kpk
  Art. 519.  Od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie może być wniesiona kasacja. Przepisu art. 425 § 2 zdanie...
 • Art. 520. kpk
  Art. 520. § 1.  Do wniesienia kasacji uprawnione są strony. § 2 . Strona, która nie zaskarżyła orzeczenia sądu pierwszej instancji,...
 • Art. 521. kpk
  Art. 521.   Prokurator Generalny, a także Rzecznik Praw Obywatelskich, może wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia sądu...
 • Art. 522. kpk
  Art. 522.  Kasację w stosunku do tego samego oskarżonego i od tego samego orzeczenia każdy uprawniony może wnieść tylko raz.
 • Art. 523. kpk
  Art. 523.  § 1.  Kasacja może być wniesiona tylko z powodu uchybień wymienionych w art. 439 lub innego rażącego naruszenia prawa,...
 • Art. 524. kpk
  Art. 524. § 1.  Termin do wniesienia kasacji dla stron wynosi 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem. Wniosek o...
 • Art. 525. kpk
  Art. 525. § 1 . Strona wnosi kasację do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu odwoławczego. § 2.  W wypadku określonym w art. 521...
 • Art. 526. kpk
  Art. 526. § 1.  W kasacji należy podać, na czym polega zarzucane uchybienie. § 2.   Jeżeli kasacja nie pochodzi od prokuratora,...
 • Art. 527. kpk
  Art. 527. § 1.  Do kasacji strona dołącza dowód uiszczenia opłaty sądowej; nie dotyczy to prokuratora. § 2 . Osoba pozbawiona...
 • Art. 528. kpk
  Art. 528. § 1.  Środek odwoławczy nie przysługuje na odmowę: 1) zwolnienia od uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 527 § 1,   2) ...
 • Art. 529. kpk
  Art. 529.  Wniesieniu i rozpoznaniu kasacji na korzyść oskarżonego nie stoi na przeszkodzie wykonanie kary, zatarcie skazania, akt...
 • Art. 530. kpk
  Art. 530.  § 1.  W wypadku określonym w art. 525 § 1, przyjmując kasację, prezes sądu doręcza jej odpis pozostałym stronom oraz, po...
 • Art. 531. kpk
  Art. 531. § 1.   Sąd Najwyższy pozostawia bez rozpoznania przyjętą kasację, jeżeli nie odpowiada ona przepisom wymienionym w art. 530 §...
 • Art. 532. kpk
  Art. 532. § 1.  W razie wniesienia kasacji Sąd Najwyższy może wstrzymać wykonanie zaskarżonego orzeczenia, jak i innego orzeczenia,...
 • Art. 533. kpk
  Art. 533.  Jeżeli kasację wniesiono na niekorzyść oskarżonego, Sąd Najwyższy może zastosować środek zapobiegawczy, chyba że oskarżony...
 • Art. 534. kpk
  Art. 534. § 1 . Jeżeli ustawa nie wymaga wydania wyroku, Sąd Najwyższy orzeka jednoosobowo, chyba że Prezes Sądu Najwyższego zarządzi...
 • Art. 535. kpk
  Art. 535.  § 1.  Sąd Najwyższy rozpoznaje kasację na rozprawie, a w wypadkach przewidzianych przez ustawę - na posiedzeniu bez udziału...
 • Art. 536. kpk
  Art. 536.  Sąd Najwyższy rozpoznaje kasację w granicach zaskarżenia i podniesionych zarzutów, a w zakresie szerszym - tylko w wypadkach...
 • Art. 537. kpk
  Art. 537. § 1.  Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy oddala kasację albo zaskarżone orzeczenie uchyla w całości lub w części. § 2....
 • Art. 538. kpk
  Art. 538. § 1.  Z chwilą uchylenia wyroku wykonanie kary ustaje; karę już wykonaną - w wypadku późniejszego ponownego skazania -...
 • Art. 539. kpk
  Art. 539.  Niedopuszczalna jest kasacja od orzeczenia Sądu Najwyższego zapadłego w następstwie rozpoznania kasacji.  
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 530. kpk
  Art. 530.  § 1.  W wypadku określonym w art. 525 § 1, przyjmując kasację, prezes sądu doręcza jej odpis pozostałym stronom oraz, po...
 • Art. 534. kpk
  Art. 534. § 1 . Jeżeli ustawa nie wymaga wydania wyroku, Sąd Najwyższy orzeka jednoosobowo, chyba że Prezes Sądu Najwyższego zarządzi...
 • Art. 535. kpk
  Art. 535.  § 1.  Sąd Najwyższy rozpoznaje kasację na rozprawie, a w wypadkach przewidzianych przez ustawę - na posiedzeniu bez udziału...
 • Art. 541. kpk
  Art. 541. § 1.  Czyn, o którym mowa w art. 540 § 1 pkt 1, musi być ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym, chyba że orzeczenie takie...
 • Art. 548. kpk
  Art. 548.  Jeżeli postępowanie wznowiono na skutek wniosku na korzyść oskarżonego i toczy się ono po jego śmierci lub jeżeli zachodzi...