Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ X Postępowania szczególne
 • Rozdział 54a Postępowanie przyspieszone
 • Art. 517a. kpk
  Art. 517a.  W postępowaniu przyspieszonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie...
 • Art. 517b. kpk
  Art. 517b. § 1.  W postępowaniu przyspieszonym mogą być rozpoznawane sprawy o przestępstwa podlegające rozpoznaniu w trybie...
 • Art. 517c. kpk
  Art. 517c. § 1.   Postępowanie przyspieszone prowadzi się również w razie jednorazowej przerwy w rozprawie trwającej nie dłużej niż 14...
 • Art. 517d. kpk
  Art. 517d.  Jeżeli na podstawie okoliczności ujawnionych po rozpoczęciu przewodu sądowego sąd przewiduje możliwość wymierzenia kary...
 • Art. 517e. kpk
  Art. 517e.  W postępowaniu przyspieszonym przepisów art. 98 § 2 i art. 411 § 1 nie stosuje się.
 • Art. 517f. kpk
  Art. 517f. § 1.  W terminie zawitym 3 dni od daty ogłoszenia wyroku strona może złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie...
 • Art. 517g. kpk
  Art. 517g. § 1.  Sąd sporządza uzasadnienie wyroku w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. § 2.  Akta...
 • Art. 517h. kpk
  Art. 517h. § 1.  Jeżeli po rozpoznaniu środka odwoławczego sąd stwierdza, że zachodzi potrzeba uzupełnienia postępowania dowodowego co...
 • Art. 517i. kpk
  Art. 517i. § 1.  W postępowaniu przyspieszonym przed sądem oskarżony musi mieć obrońcę. Przepis art. 79 § 3 stosuje się odpowiednio....
 • Art. 517j. kpk
  Art. 517j.  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób zapewnienia oskarżonemu możliwości korzystania z pomocy...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 470. kpk
  Art. 470. 
 • Art. 481. kpk
  Art. 481.   Wyrokiem zaocznym można orzec tytułem środka zabezpieczającego jedynie przepadek przedmiotów.
 • Art. 484. kpk
  Art. 484. § 1.   Każdorazowa przerwa w rozprawie może trwać nie dłużej niż 21 dni. § 2.   Jeżeli sprawy nie można rozpoznać w...
 • Art. 502. kpk
  Art. 502. § 1 .  Wyrokiem nakazowym można orzec karę ograniczenia wolności lub grzywnę w wysokości do 100 stawek dziennych albo do 200...
 • Art. 504. kpk
  Art. 504.  § 1.  Wyrok nakazowy powinien zawierać: 1) oznaczenie sądu i sędziego, który go wydał,  2) datę wydania wyroku,  3) imię...