Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ X Postępowania szczególne
 • Rozdział 53 Postępowanie nakazowe
 • Art. 500. kpk
  Art. 500. § 1 .  W sprawach o przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, uznając na podstawie zebranego w...
 • Art. 501. kpk
  Art. 501.   Wydanie wyroku nakazowego jest niedopuszczalne: 1) w stosunku do osoby pozbawionej wolności w tej lub innej sprawie,  ...
 • Art. 502. kpk
  Art. 502. § 1 .  Wyrokiem nakazowym można orzec karę ograniczenia wolności lub grzywnę w wysokości do 100 stawek dziennych albo do 200...
 • Art. 503. kpk
  Art. 503. § 1.   Wydając wyrok nakazowy sąd zasądza w całości roszczenie zgłoszone w powództwie cywilnym lub odszkodowanie pieniężne na...
 • Art. 504. kpk
  Art. 504.  § 1.  Wyrok nakazowy powinien zawierać: 1) oznaczenie sądu i sędziego, który go wydał,  2) datę wydania wyroku,  3) imię...
 • Art. 505. kpk
  Art. 505.   Odpis wyroku nakazowego doręcza się oskarżycielowi, a oskarżonemu i jego obrońcy - wraz z odpisem aktu oskarżenia. W każdym...
 • Art. 506. kpk
  Art. 506. § 1.   Oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok nakazowy, w terminie...
 • Art. 507. kpk
  Art. 507.   Wyrok nakazowy, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub sprzeciw cofnięto, staje się prawomocny.  
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 469 kpk
  Art. 469 .  Sąd rozpoznaje w trybie uproszczonym sprawy, w których było prowadzone dochodzenie.
 • Art. 486. kpk
  Art. 486. 
 • Art. 493. kpk
  Art. 493.  W toku posiedzenia pojednawczego lub w wyniku mediacji dopuszczalne jest pojednanie się obejmujące również inne sprawy z...
 • Art. 497. kpk
  Art. 497. § 1.  Oskarżony może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wnieść przeciwko oskarżycielowi prywatnemu...
 • Art. 499. kpk
  Art. 499.  Przepisy art. 492-494 stosuje się odpowiednio również na rozprawie.