Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ X Postępowania szczególne
 • Rozdział 52 Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego
 • Art. 485 kpk
  Art. 485 . W sprawach z oskarżenia prywatnego stosuje się przepisy o postępowaniu uproszczonym, z zachowaniem przepisów niniejszego...
 • Art. 486. kpk
  Art. 486. 
 • Art. 487. kpk
  Art. 487.  Akt oskarżenia może ograniczyć się do oznaczenia osoby oskarżonego, zarzucanego mu czynu oraz wskazania dowodów, na których...
 • Art. 488. kpk
  Art. 488. § 1.  Policja na żądanie pokrzywdzonego przyjmuje ustną lub pisemną skargę i w razie potrzeby zabezpiecza dowody, po czym...
 • Art. 489. kpk
  Art. 489. § 1.  Rozprawę główną poprzedza posiedzenie pojednawcze, które prowadzi sędzia. § 2.   Na wniosek lub za zgodą stron sąd...
 • Art. 490. kpk
  Art. 490. § 1.  Posiedzenie pojednawcze rozpoczyna się wezwaniem stron do pojednania. § 2.  W protokole posiedzenia pojednawczego...
 • Art. 491. kpk
  Art. 491. § 1 . Niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na posiedzenie pojednawcze bez usprawiedliwionej przyczyny...
 • Art. 492. kpk
  Art. 492. § 1.  W razie pojednania stron postępowanie umarza się. § 2.  Jeżeli do pojednania doszło w wyniku mediacji, przepis art....
 • Art. 493. kpk
  Art. 493.  W toku posiedzenia pojednawczego lub w wyniku mediacji dopuszczalne jest pojednanie się obejmujące również inne sprawy z...
 • Art. 494. kpk
  Art. 494. § 1.  Równocześnie z pojednaniem strony mogą zawrzeć ugodę, której przedmiotem mogą być również roszczenia pozostające w...
 • Art. 495. kpk
  Art. 495. § 1.  W razie niedojścia do pojednania kieruje się sprawę na rozprawę główną, a w miarę możności wyznacza od razu jej termin,...
 • Art. 496. kpk
  Art. 496. § 1.  Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego umarza się za zgodą oskarżonego, jeżeli oskarżyciel prywatny odstąpi od...
 • Art. 497. kpk
  Art. 497. § 1.  Oskarżony może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wnieść przeciwko oskarżycielowi prywatnemu...
 • Art. 498. kpk
  Art. 498. § 1.  Oskarżenie wzajemne jest niedopuszczalne, jeżeli prokurator wcześniej wszczął postępowanie albo przyłączył się do...
 • Art. 499. kpk
  Art. 499.  Przepisy art. 492-494 stosuje się odpowiednio również na rozprawie.  
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 468. kpk
  Art. 468.  W postępowaniu uproszczonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie...
 • Art. 474. kpk
  Art. 474. 
 • Art. 481. kpk
  Art. 481.   Wyrokiem zaocznym można orzec tytułem środka zabezpieczającego jedynie przepadek przedmiotów.
 • Art. 495. kpk
  Art. 495. § 1.  W razie niedojścia do pojednania kieruje się sprawę na rozprawę główną, a w miarę możności wyznacza od razu jej termin,...
 • Art. 496. kpk
  Art. 496. § 1.  Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego umarza się za zgodą oskarżonego, jeżeli oskarżyciel prywatny odstąpi od...