Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ X Postępowania szczególne
 • Rozdział 51 Postępowanie uproszczone
 • Art. 468. kpk
  Art. 468.  W postępowaniu uproszczonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie...
 • Art. 469 kpk
  Art. 469 .  Sąd rozpoznaje w trybie uproszczonym sprawy, w których było prowadzone dochodzenie.
 • Art. 470. kpk
  Art. 470. 
 • Art. 471. kpk
  Art. 471. 
 • Art. 472. kpk
  Art. 472. 
 • Art. 473. kpk
  Art. 473. 
 • Art. 474. kpk
  Art. 474. 
 • Art. 474a. kpk
  Art. 474a.  § 1.  Wniosek oskarżonego, o którym mowa w art. 387 § 1, złożony przed rozprawą, sąd może rozpoznać na posiedzeniu. § 2....
 • Art. 475. kpk
  Art. 475.  Jeżeli akt oskarżenia odpowiada warunkom formalnym, a sprawę skierowano na rozprawę główną, odpis aktu oskarżenia można...
 • Art. 476. kpk
  Art. 476.  § 1.  Sprawy w trybie uproszczonym sąd rozpoznaje jednoosobowo; sędzia ma prawa i obowiązki przewodniczącego. Przepisu art....
 • Art. 477. kpk
  Art. 477.  Niestawiennictwo oskarżyciela nie tamuje toku rozprawy ani posiedzenia.
 • Art. 478. kpk
  Art. 478.  Jeżeli w sprawie z oskarżenia publicznego nie bierze udziału w rozprawie oskarżyciel, akt oskarżenia odczytuje protokolant.
 • Art. 479. kpk
  Art. 479. § 1.  Jeżeli oskarżony, któremu doręczono wezwanie, nie stawi się na rozprawę główną, sąd może prowadzić postępowanie bez...
 • Art. 480. kpk
  Art. 480.  Rozprawy głównej nie można przeprowadzić w czasie nieobecności oskarżonego, jeżeli usprawiedliwiwszy swe niestawiennictwo...
 • Art. 481. kpk
  Art. 481.   Wyrokiem zaocznym można orzec tytułem środka zabezpieczającego jedynie przepadek przedmiotów.
 • Art. 482. kpk
  Art. 482. § 1.  Wyrok zaoczny doręcza się oskarżonemu. W terminie 7 dni od doręczenia odpisu wyroku zaocznego oskarżony może wnieść...
 • Art. 483. kpk
  Art. 483.   Jeżeli po rozpoczęciu przewodu sądowego okaże się, że sprawa nie podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, sąd za...
 • Art. 484. kpk
  Art. 484. § 1.   Każdorazowa przerwa w rozprawie może trwać nie dłużej niż 21 dni. § 2.   Jeżeli sprawy nie można rozpoznać w...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 469 kpk
  Art. 469 .  Sąd rozpoznaje w trybie uproszczonym sprawy, w których było prowadzone dochodzenie.
 • Art. 481. kpk
  Art. 481.   Wyrokiem zaocznym można orzec tytułem środka zabezpieczającego jedynie przepadek przedmiotów.
 • Art. 484. kpk
  Art. 484. § 1.   Każdorazowa przerwa w rozprawie może trwać nie dłużej niż 21 dni. § 2.   Jeżeli sprawy nie można rozpoznać w...
 • Art. 517b. kpk
  Art. 517b. § 1.  W postępowaniu przyspieszonym mogą być rozpoznawane sprawy o przestępstwa podlegające rozpoznaniu w trybie...