Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ V Dowody
 • Rozdział 26 Kontrola i utrwalanie rozmów
 • Art. 237. kpk
  Art. 237. § 1.  Po wszczęciu postępowania sąd na wniosek prokuratora może zarządzić kontrolę i utrwalanie treści rozmów telefonicznych...
 • Art. 238. kpk
  Art. 238. § 1.  Kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych mogą być wprowadzone najwyżej na okres 3 miesięcy, z możliwością...
 • Art. 239. kpk
  Art. 239.  Ogłoszenie postanowienia o kontroli i utrwalaniu rozmów telefonicznych osobie, której ono dotyczy, może być odroczone na...
 • Art. 240. kpk
  Art. 240.   Na postanowienie dotyczące kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych przysługuje zażalenie. Osoba, której dotyczy...
 • Art. 241. kpk
  Art. 241.   Przepisy rozdziału niniejszego stosuje się odpowiednio do kontroli oraz do utrwalania przy użyciu środków technicznych...
 • Art. 242. kpk
  Art. 242.   Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności, Ministrem Obrony Narodowej oraz...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 169. kpk
  Art. 169. § 1.  We wniosku dowodowym należy podać oznaczenie dowodu oraz okoliczności, które mają być udowodnione. Można także określić...
 • Art. 176. kpk
  Art. 176. § 1.  W postępowaniu przygotowawczym oskarżonemu należy, na jego żądanie lub jego obrońcy, umożliwić w toku przesłuchania...
 • Art. 177. kpk
  Art. 177. § 1.  Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania. § 1a.   Przesłuchanie świadka...
 • Art. 179. kpk
  Art. 179. § 1 . Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy państwowej mogą być przesłuchane co do okoliczności, na które rozciąga się ten...
 • Art. 185. kpk
  Art. 185.  Można zwolnić od złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytania osobę pozostającą z oskarżonym w szczególnie bliskim stosunku...