Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ V Dowody
 • Rozdział 26 Kontrola i utrwalanie rozmów
 • Art. 237. kpk
  Art. 237. § 1.  Po wszczęciu postępowania sąd na wniosek prokuratora może zarządzić kontrolę i utrwalanie treści rozmów telefonicznych...
 • Art. 238. kpk
  Art. 238. § 1.  Kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych mogą być wprowadzone najwyżej na okres 3 miesięcy, z możliwością...
 • Art. 239. kpk
  Art. 239.  Ogłoszenie postanowienia o kontroli i utrwalaniu rozmów telefonicznych osobie, której ono dotyczy, może być odroczone na...
 • Art. 240. kpk
  Art. 240.   Na postanowienie dotyczące kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych przysługuje zażalenie. Osoba, której dotyczy...
 • Art. 241. kpk
  Art. 241.   Przepisy rozdziału niniejszego stosuje się odpowiednio do kontroli oraz do utrwalania przy użyciu środków technicznych...
 • Art. 242. kpk
  Art. 242.   Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności, Ministrem Obrony Narodowej oraz...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 185b. kpk
  Art. 185b.  § 1.  Świadka, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, można przesłuchać w warunkach określonych w art. 185a w...
 • Art. 189 kpk
  Art. 189 . Nie odbiera się przyrzeczenia: 1) od osób, które nie ukończyły 17 lat,   2) gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że...
 • Art. 199a. kpk
  Art. 199a.   Stosowanie w czasie badania przez biegłego środków technicznych mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu...
 • Art. 204. kpk
  Art. 204. § 1.  Należy wezwać tłumacza, jeżeli zachodzi potrzeba przesłuchania: 1) głuchego lub niemego, a nie wystarcza porozumienie...
 • Art. 210 kpk
  Art. 210 . W celu dokonania oględzin lub otwarcia zwłok prokurator albo sąd może zarządzić wyjęcie zwłok z grobu.