Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ V Dowody
 • Rozdział 25 Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie
 • Art. 217. kpk
  Art. 217.  § 1.  Rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub podlegające zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych...
 • Art. 218. kpk
  Art. 218. § 1.   Urzędy, instytucje i podmioty prowadzące działalność w dziedzinie poczty lub działalność telekomunikacyjną, urzędy...
 • Art. 218a. kpk
  Art. 218a.  § 1.  Urzędy, instytucje i podmioty prowadzące działalność telekomunikacyjną obowiązane są niezwłocznie zabezpieczyć, na...
 • Art. 218b. kpk
  Art. 218b.   Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności, Ministrem Obrony Narodowej oraz...
 • Art. 219. kpk
  Art. 219. § 1.  W celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej, a także w celu znalezienia rzeczy...
 • Art. 220. kpk
  Art. 220. § 1.  Przeszukania może dokonać prokurator albo na polecenie sądu lub prokuratora Policja, a w wypadkach wskazanych w ustawie...
 • Art. 221. kpk
  Art. 221. § 1.  Przeszukania zamieszkałych pomieszczeń można dokonać w porze nocnej tylko w wypadkach nie cierpiących zwłoki; za porę...
 • Art. 222. kpk
  Art. 222. § 1.  Przy rozpoczęciu przeszukania pomieszczenia lub miejsca zamkniętego, należącego do instytucji państwowej lub...
 • Art. 223. kpk
  Art. 223.  Przeszukania osoby i odzieży na niej należy dokonywać w miarę możności za pośrednictwem osoby tej samej płci.
 • Art. 224. kpk
  Art. 224. § 1 . Osobę, u której ma nastąpić przeszukanie, należy przed rozpoczęciem czynności zawiadomić o jej celu i wezwać do wydania...
 • Art. 225. kpk
  Art. 225. § 1.  Jeżeli kierownik instytucji państwowej lub samorządowej albo też osoba, u której dokonano zatrzymania rzeczy lub u...
 • Art. 226 kpk
  Art. 226 .  W kwestii wykorzystania dokumentów zawierających tajemnicę państwową, służbową lub zawodową, jako dowodów w postępowaniu...
 • Art. 227. kpk
  Art. 227.  Przeszukanie lub zatrzymanie rzeczy powinno być dokonane zgodnie z celem tej czynności, z zachowaniem umiaru i poszanowania...
 • Art. 228. kpk
  Art. 228. § 1.  Przedmioty wydane lub znalezione w czasie przeszukania należy po dokonaniu oględzin, sporządzeniu spisu i opisu zabrać...
 • Art. 229. kpk
  Art. 229.   Protokół zatrzymania rzeczy lub przeszukania powinien, oprócz wymagań wymienionych w art. 148, zawierać oznaczenie sprawy,...
 • Art. 230. kpk
  Art. 230. § 1.   Jeżeli zatrzymanie rzeczy lub przeszukanie nastąpiło bez uprzedniego polecenia sądu lub prokuratora, a w ciągu 7 dni...
 • Art. 231. kpk
  Art. 231. § 1 .  Jeżeli powstaje wątpliwość, komu należy wydać zatrzymaną rzecz, sąd lub prokurator składa ją do depozytu sądowego albo...
 • Art. 232. kpk
  Art. 232. § 1.  Przedmioty ulegające szybkiemu zniszczeniu lub takie, których przechowywanie byłoby połączone z niewspółmiernymi...
 • Art. 232a. kpk
  Art. 232a.  § 1.  Przedmioty i substancje stwarzające niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia, a w szczególności broń, amunicję,...
 • Art. 233 kpk
  Art. 233 . Oddając na przechowanie krajowe środki płatnicze lub wartości dewizowe, organ, przekazując je, określa charakter depozytu i...
 • Art. 234. kpk
  Art. 234.  Rozporządzenia przedmiotem dokonane po jego odebraniu lub zabezpieczeniu są bezskuteczne w stosunku do Skarbu Państwa.
 • Art. 235. kpk
  Art. 235.   Sąd dokonuje czynności przewidzianych w tym rozdziale w postępowaniu sądowym, a prokurator w postępowaniu przygotowawczym,...
 • Art. 236. kpk
  Art. 236.  § 1.  Na postanowienie dotyczące przeszukania i zatrzymania rzeczy oraz na inne czynności przysługuje zażalenie osobom,...
 • Art. 236a. kpk
  Art. 236a.   Przepisy rozdziału niniejszego stosuje się odpowiednio do dysponenta i użytkownika urządzenia zawierającego dane...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 168. kpk
  Art. 168.  Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu. To samo dotyczy faktów znanych z urzędu, należy jednak zwrócić na nie uwagę...
 • Art. 169. kpk
  Art. 169. § 1.  We wniosku dowodowym należy podać oznaczenie dowodu oraz okoliczności, które mają być udowodnione. Można także określić...
 • Art. 173. kpk
  Art. 173. § 1.  Osobie przesłuchiwanej można okazać inną osobę, jej wizerunek lub rzecz w celu jej rozpoznania. Okazanie powinno być...
 • Art. 185a. kpk
  Art. 185a.  § 1.   W sprawach o przestępstwa określone w rozdziałach XXV i XXVI Kodeksu karnego pokrzywdzonego, który w chwili...
 • Art. 187. kpk
  Art. 187. § 1.  Przyrzeczenie od świadka może odebrać tylko sąd lub sędzia wyznaczony. § 2.  Świadek składa przyrzeczenie przed...