Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ V Dowody
 • Rozdział 22 Biegli, tłumacze, specjaliści
 • Art. 193. kpk
  Art. 193. § 1.  Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych,...
 • Art. 194. kpk
  Art. 194.  O dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego wydaje się postanowienie, w którym należy wskazać: 1) imię, nazwisko i specjalność...
 • Art. 195. kpk
  Art. 195.  Do pełnienia czynności biegłego jest obowiązany nie tylko biegły sądowy, lecz także każda osoba, o której wiadomo, że ma...
 • Art. 196. kpk
  Art. 196. § 1.  Nie mogą być biegłymi osoby wymienione w art. 178, 182 i 185 oraz osoby, do których odnoszą się odpowiednie przyczyny...
 • Art. 197. kpk
  Art. 197. § 1.  Biegły składa przyrzeczenie następującej treści: ,,Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem,...
 • Art. 198. kpk
  Art. 198. § 1.   W miarę potrzeby udostępnia się biegłemu akta sprawy w zakresie niezbędnym do wydania opinii i wzywa się go do udziału...
 • Art. 199. kpk
  Art. 199.  Złożone wobec biegłego albo wobec lekarza udzielającego pomocy medycznej oświadczenia oskarżonego, dotyczące zarzucanego mu...
 • Art. 199a. kpk
  Art. 199a.   Stosowanie w czasie badania przez biegłego środków technicznych mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu...
 • Art. 200. kpk
  Art. 200. § 1.  W zależności od polecenia organu procesowego biegły składa opinię ustnie lub na piśmie. § 2.  Opinia powinna...
 • Art. 201. kpk
  Art. 201.  Jeżeli opinia jest niepełna lub niejasna albo gdy zachodzi sprzeczność w samej opinii lub między różnymi opiniami w tej...
 • Art. 202. kpk
  Art. 202. § 1.  W celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator,...
 • Art. 203. kpk
  Art. 203. § 1.   W razie zgłoszenia przez biegłych takiej konieczności, badanie stanu zdrowia psychicznego oskarżonego może być...
 • Art. 204. kpk
  Art. 204. § 1.  Należy wezwać tłumacza, jeżeli zachodzi potrzeba przesłuchania: 1) głuchego lub niemego, a nie wystarcza porozumienie...
 • Art. 205. kpk
  Art. 205. § 1.   Jeżeli dokonanie oględzin, przesłuchania przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej...
 • Art. 206. kpk
  Art. 206. § 1.  Do specjalistów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące biegłych, z wyjątkiem art. 194, 197, 200 i 202. § 2.  W...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 167. kpk
  Art. 167.   Dowody przeprowadza się na wniosek stron, podmiotu określonego w art. 416 albo z urzędu.
 • Art. 172. kpk
  Art. 172.  Osoby przesłuchiwane mogą być konfrontowane w celu wyjaśnienia sprzeczności. Konfrontacja nie jest dopuszczalna w wypadku...
 • Art. 175. kpk
  Art. 175. § 1.  Oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia; może jednak bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub...
 • Art. 180. kpk
  Art. 180. § 1.  Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy służbowej lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji mogą...
 • Art. 186. kpk
  Art. 186. § 1.   Osoba uprawniona do odmowy złożenia zeznań albo zwolniona na podstawie art. 185 może oświadczyć, że chce z tego prawa...